PERMOHONAN UNTUK KELUARAN SATU
SIJIL LAYAK MENDUDUKI   
 

 

PENGARAH PERANCANG BANDAR                                      Tarikh:
MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
BUTTERWOTH  

Dengan ini saya/kami beri notis bahawa rancangan perumahan/sebahagian rancangan perumahan di atas lot-lot ________________________________________________

Seksyen/Mukim ________________ Jalan __________________________________

Daerah ________________________ telah siap menurut:- 

1.       Pelan tatasusunan bil. (        ) MPSP/70/9- ______________________________ 

          tarikh kelulusan _____________________ 

2.       Pelan Bangunanan bil. (        ) dlm. MPSP/40/ ___________________________ 

          tarikh kelulusan _____________________ 

Saya/kami dengan ini memohon satu Sijil Layak Menduduki untuk bangunan-bangunan yang diwarnakan merah di dalam dua (2) salinan pelan tatasusunan yang dikepilkan bersama-sama ini seperti berikut:-

 

 

Jenis Bangunan

 

 

Tingkat

 

Plot No.

 

Unit

a)

Rumah Kedai

 

 

 

 

 

 

b)

Rumah Teres

 

 

 

 

 

 

c)

Rumah Berkembar

 

 

 

 

 

 

d)

 

 

 

 

 

 

 

e)

 

 

 

 

 

 

 

f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

 

 

 

Saya/kami sahkan bahawa saya/kami telah memeriksa pembinaan dan kesiapan kerja-kerja dan dengan pengetahuan dan kepercayaan terbaik saya/kami bahawa bangunan-bangunan tersebut telah disiapkan mengikut pelan tatasusunan bil. (    ) dlm. MPSP/ _________________________ yang telah diluluskan oleh Majlis pada ____________ 

Saya/kami menerima tanggungjawab sepenuhnya bagi bahagian-bahagian yang saya/kami masing-masing bersangkut-paut.

Nama Akitek:

 

 

Nama Pemaju:

 

Alamat:

 

 

Alamat:

 

 

 

 

 

 

Tel.:

 

 

Tel.:

 

   

 

 

Tandatangan & Cop Rasmi

 

Tandatangan & Cop Rasmi

| e-Dasar Jabatan | Sijil Pendudukan |