6.0     GARIS PANDUAN KHUSUS

Garis panduan khusus ditetapkan untuk 3 jenis kawasan perindustrian sahaja iaitu Taman Industri Berteknologi (Hi-Tech), Kawasan Industri Bertingkat dan Industri Perkhidmatan dan Taman Perdagangan.

6.1    Taman Industri Berteknologi Tinggi (HI-Tech)
 1. Takrifan

Taman Industri Berteknologi Tinggi ditakrifkan sebagai taman industri yang menggalakan industri nilai Tambah yang tinggi dan digabungkan dengan fungsi Penyelidikan dan Pembangunan.

Dua cirri utama yang membezakan taman industri berteknologi tinggi dari estet perindustrian biasa ialah:

 1. Taman ini mempunyai kualiti persekitaran yang tinggi; dan

 2. Aktiviti bercampur yang ketara khususnya integrasi antara aktiviti pembuatan dan bukan pembuatan.

        ii.    Sistem Zon

Taman Industri berteknologi tinggi dizonkan di bawah Jenis Penyelidikan dan Pembangunan, Jenis Bercampur dan Jenis Bercirikan Pengeluaran.

        iii.    Aktiviti Utama

Aktiviti penyelidikan dan pembangunan, pembuatan teknologi tinggi, pemerosesan data pusat komputer, pembangunan perisian, latihan perindustrian, pemerosesan industri dan agihan merupaka pengguna utama dan 50 peratus dari kawasan lantai kasar digunakan untuk:


iv.    Penggunaan Sokongan

             v.    Aktiviti Yang DiLarang

Gudang persendirian, bilik pameran, pejabat dan 'retail outlet', tidak dibenarkan.  Aktiviti cemar tinggi dan aktiviti kejiranan yang tidak sihat adalah tidak dibenarkan sema sekali.

            vi.    Ruang Lantai Kasar

Nisbah antara ruang lantai kasar bangunan daripada kawasan tapak. Jumlah ruang lantai adalah dalam bangunan dan meliputi: 

6.2    Industri Bertingkat (‘Flatted Industries’)

Penyediaan asrama pekerja adalah berasaskan kepada garis panduan pekerja kilang dan dasar yang diperlukan adalah seperti berikut:

 1. Kategori Industri

Industri bertingkat ini adalah sesuai untuk pengusaha-pengusaha yang memerlukan operasi. Industri bertingkat direkabentuk untuk menempatkan industri bersih yang terdiri dari perusahaan ringan perkhidmatan dan gudang sahaja.

Jenis-jenis perusahaan ringan yang sesuai untuk industri bertingkat adalah seperti berikut: 

 1. Industri-industri pemasangan komputer, televisyen, radio dan alat-alat elektronik yang lain;

 2. Gudang-gudang bagi menyimpan barang kecuali barang toksid dan berbahaya;

 3. Industri yang tidak menggunakan apa-apa alat pembakaran bahan api seperti dandang, relau dan sebagainya;

 4. Industri yang tidak mengeluarkan bau busuk; dan

 5. Industri-industri yang tidak menggunakan alat-alat jentera yang mengeluarkan bunyi berlebihan yang sukar dikawal. 

ii.    Lokasi

Bangunan industri bertingkat boleh dibangunkan di atas tapak yang telah dizonkan sebagai kawasan perindustrian. Ia perlu ada jalan keluar masuk yang sah ke tapak berkenaan.

iii.    Keperluan Asas Industri Bertingkat

 1. Kawasan Lapang

  1. Kawasan lapang untuk kegunaan awam tidak kurang  daripada10 peratus dan berfungsi seperti berikut: 

 1. Setiap lot industri memperuntukan 25 peratus daripada  kawasannya untuk kawasan lapang dalaman. Penyelidikan dan Pembangunan memperuntukan 30 peratus untuk kawasan lapang dalaman; dan 

 1. Minima 5 meter (20 kaki) dikhaskan dibahagian hadapan untuk landskap.  

v.      Zon Penampan

   Kawasan industri perlu diasingkan daripada kawasan perumahan dengan mewujudkan penampan hijau tidak kurang dari 50 peratus kawasan penampan dan ‘physical buffer’ yang sesuai dan tidak memberi gangguan dan sebagainya tidak melebihi 35 db(A) Leq.

   Keperluan zon penampan adalah seperti berikut:

   Klasifikasi Jarak Penampan
   Industri tidak cemar
   Industri ringan 
   Industri am 
   Industri berat dan khusus 
    Tiada penampan
   30 – 50 meter
   100 meter
   500 meter

   

 1. Rekabentuk Bangunan Industri

  1. Rekabentuk Bangunan

Rekabentuk bangunan dan kemasan mestilah berkualiti dan bercirikan rekabentuk Bandar yang tinggi, cantik, menarik dan memberi kesan keserasian dengan keadaan topografi. 

 1. Skim Warna dan Tanda 

Skim warna mestilah dikawal dan ‘of pastel shades’. Lampu jalan dan perabut jalan mestilah melambangkan cirri ‘high tech’ taman berkenaan.  

 1. Perhubungan dan Telekomunikasi

Ruang ‘duct’ yang mencukupi mestilah disediakan  bagi menampung pemasangan perkakas elektrik.  

  1. Perancangan Tapak 

    Parameter Perancangan

    Pembangunan Keseluruhan

    Lot Persendirian

    ( Kawasan Tapak Bersih )

    Nisbah plot:

    Kepadatan tinggi

    2.5 maksima

    Nisbah plot purata lot individu =

    Nisbah plot keseluruhan x

    ( Kawasan pembangunan kasar/

    jumlah kawasan tapak bersih ).

    Kepadatan sederhana

    2.0 maksima

    Perbezaan + - 10% dari purata

    Nisbah plot

    Kepadatan rendah

    0.8 maksima

     
     

    Zon pembuatan, nisbah plot mestilah tidak melebihi 2.0. Kawasan penyelidikan dan pembangunan nisbah plot tidak melebihi 0.8.

     

    Ketinggian Bangunan

    Kepadatan Tinggi

     

    8 tingkat maksima

     

    Kepadatan Sederhana

    5 tingkat maksima

    Seperti di atas

    Kepadatan Rendah

    3 tingkat maksima. Ketinggian tiap tingkat ialah 6 meter.

     

    Litupan Bangunan

    70% kawasan plinth yang dibenarkan

    35% maksimum untuk lot

    penyelidikan dan pembangunan.

    Landskap

    40% dari kawasan pembangunan (Kasar)

     

    Keseluruhan Kawasan Hijau

    (Awam Dan Persendirian)

       

    Kawasan Hijau Persekitaran

    10% minima dari kawasan pembangunan

    (kasar)

    25% dari lot industri dan 30% minima dari lot penyelidikan dan pembangunan

    Zon Penampan

     

    5 meter minimum zon penampan.

   viii.    Tempat Letak Kenderaan dan Punggah Memunggah 

    

   1. Bagi semua jenis pembangunan keperluan minima untuk satu  tapak punggah memunggah ialah bagi setiap 2,000 meter  persegi kawasan lantai kasar.

  ix.   Penampan Di Jalanraya

   Hierarki Jalan/Ketinggian

   Lebar Minima

   Spesifikasi Penampan (m)

   Pembangunan

   Penampan (m)

   Hijau

   Fizikal

   Kategori A

   Jalan utama (40mm rizab dan lebih)

   Melebihi 3 tingkat

   Hingga 3 tingkat

    

    

   15

   10

    

    

   10

   5

    

    

   5

   5

   Kategori B

   ‘Arterial road’ (30m – 40m rizab)

   Melebihi 3 tingkat

   Hingga 3 tingkat

    

    

   10

   7

    

    

   5

   5

    

    

   5

   5

   Kategori C

   ‘Collector road’ (20m – 30m rizab)

   Melebihi 3 tingkat

   Hingga 3 tingkat

    

    

   7

   5

    

    

   5

   5

    

    

   2

   2

   Kategori D

   ‘Minor road’ (kurang 20m rizab)

   Semua jenis pembangunan

    

    

   5

    

    

   5

    

   Anjakan ke sempadan lot individu

   Hingga 3 tingkat

    

   5m (tepi dan belakang sempadan)

    

    

    

   Melebihi 3 tingkat

   6m (tepi dan belakang sempadan)

      
  1. Blok industri tidak melebihi 120 meter panjang dan 6m – 12m   (20 kaki – 40 kaki) diantara hujung dan jalan ‘service’ seluas   4.5m (14.8 kaki) lebar disediakan;

  2. Saiz minima  lot industri ialah 0.4 hektar (1 ekar) hingga 3  hektar (7.4 ekar) dan 30 peratus di asingkan untuk lot yang  lebih kecil; 

  3. Minimum frontage’ seluas 45m (148 kaki) dengan purata  60m – 80m (197 kaki hingga 262 kaki) Panjang lot kecil tidak  melebihi 150m (492 kaki). Bagi lot bersaiz besar yang  melebihi 2 hektar (4.9 ekar), Panjang lot mestilah tidak melebihi 250 m (820 kaki); dan

  4. Sebuah masjid diperlukan bagi menampung 25,000 pekerja dan rizab disediakan bagi bukan islam

  6.3    Industri Perkhidmatan Pusat Servis Kereta dan Bengkel

  Industri Perkhidmatan Pusat Servis Kereta dan Bengkel tidak termasuk industri membaiki kerosakan kereta dan motosikal secara kecil-kecilan. Industri jenis ini boleh ditempatkan di dalam zon perumahan sebagai kemudahan sokongan kepada penduduk setempat.

  Komponen-konponennya adalah Pembaikan, Pemasangan atau gantian alat-alat kecil kereta dan motosikal.

  1. Asas Perancangan Pusat Servis Kereta dan Bengkel 

  1. Lokasi yang strategik dalam zon perindustrian terletak di kawasan pembangunan dan tidak jauh dari pusat pembangunan sedia ada;

  2. Kedudukan tapak hendaklah mudah dihubungi dengan jalan utama;

  3. Keadaan bumi dan tapak yang tidak menyulitkan proses pembangunan fizikalnya;

  4. Sedia terdapat kemudahan berasas dan infrastruktur lain seperti Bekalan air, Bekalan elektrik dan telekomunikasi di kawasan persekitaran; dan  

  5. Tapak industri perlulah mengikut Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan.

  1. Saiz minimum skala kecil ialah 2 hektar (5 ekar) dan skala  sederhana ialah 4 hektar (10 ekar) 

  2. Komponen pusat servis  

  · Pusat servis enjin;
  · Pembaikan;
  · Pemasangan;
  · Pencucian dan mengecat;
  · Pencucian kenderaan;
  · Servis dan membaiki kenderaan berat; dan
  · Kenderaan siap. 

   iv.    Susunatur

  6.4    Taman Perdagangan (Business Parks)

  1. Asas Perancangan Taman Perdagangan 

  1. Pembangunan Taman Perdagangan dibenarkan di tapak yang mempunyai kemudahan sokongan yang baik, seperti kemudahsampaian ke pengangkutan awam, kawasan perumahan dan rekreasi yang berkualiti tinggi dan berhampiran dengan institusi pengajian tinggi yang utama;

  2. Taman Perdagangan yang berintensiti tinggi perlu diletakkan berhampiran dengan pusat perdagangan serta laluan ‘Rapid Transit’ (LRT) kerana ia merupakan pusat utama pekerjaan; dan

  3. Tapak-tapak yang terpilih yang mempunyai kemudahan-kemudahan berdekatan dengan hospital lapangan terbang boleh dibangunkan sebagai Taman Perdagangan yang khusus (specialised) seperti ‘medical park’ atau ‘aviation park’

  ii.    Kegunaan dan Aktiviti Taman Perdagangan
        
  (Lampiran 1 & 2) 
     

  1. Aktiviti Utama – Kegunaan berikut menggunakan 60 peratus dari keluasan lantai   iaitu: 

  1. Aktiviti Sokongan – Menggunakan 40 peratus atau kurang keluasan lantai iaitu:

  · Pejabat; 
  · Kemudahan Rekreasi; 
  · Pusat Penjagaan Kanak (Creche);  
  · Klinik Dalam Kawasan;  
  · Pejabat dan Stor Pengendalian 
  · Kemudahan Keselamatan 
  · Bilik Pameran; 
  · Kantin; dan 
  · Gudang dan Stor  

  c.   Kegunaan-Kegunaan

  · Perkhidmatan untuk orang awam; dan 
  · Runcit

  iii. Perancangan Tapak Taman Perdagangan

  Bil.

  Parameter

  Pembangunan
  Perniagaan Keseluruhan
  (BP)

  Lot Individu
  (Kawasan Tapak Bersih)

  1. Kawasan Pembangunan Kasar 10 Ha (Min) Tiada Saiz
  Lot Minima

   

  2.

   

  Nisbah Lot

  Intensiti tinggi BP

  Intensiti Sederhana BP
  Intensiti Rendah BP   

   

  2.0 (maksima)

  1.0 (maksima)

  0.6 )maksima)
  Untuk kes berkecuali/luar biasa
  nisbah lot kawasan intensiti rendah di kawasan nilai alam sekitar yang tinggi tidak membenarkan melepasi 0.4

     Purata Nisbah
  Lot Individu
  Av PR = Keseluruhan BP
  Nisbah Lot X
  Kawasan Pembangunan (kasar)
  ____________________
  Jumlah kawasan tapak (bersih)

  A + 10% variasi
  AvPR dibenarkan
  Jarak nisbah lot
  - 0.9 AvPR
  hingga 1.1 AvPR

  3.

  Ketinggian Bangunan

  Intensiti tinggi BP
  Intensiti sederhana 
  BP Intensiti rendah BP  8 tingkat (maksima)
  5 tingkat (maksima)
  3 tingkat (maksima)
  (maksimum ketinggian lantai
  ke lantai = 5m)  8 tingkat (maksima)
  5 tingkat (maksima)
  3 tingkat (maksima)
  (maksimum ketinggian lantai
  ke lantai = 5m)

  4.

  Landskap

  Jumlah kawasan hujan (awam dan persendirian)

  Kawasan hijau persendirian

  Kawasan hijau awam

  Kawasan hijau persendirian


  Sempadan kawasan hijau
  dengan buffer dalam kawasan lot (setiap bahagian)
  40% (Minimum dari kawasan
  pembangunan)

  10% (minimum) dari kawasanpembangunan

  15% (maksimum) dari kawasan
  pembangunan


  -


  -

   

   

   

   

   

   

   

  30% (minima) dari lot individu

  6m (minima)

  5.

  Kemudahan Letak Kereta

   

  1 lot per 250m persegi kawasan
  lantai (minima)

  6.

  Pusat Fasarana/Amenity
  Kemudahan/Kegunaan
  Bersangkutan

  Perletakan Kawasan Lantai Di
  Tengah Untuk Pusat Fasarana
  100m persegi kasar kawasan lantai(maksima) setiap 1000m persegi GFA pembangunan taman perniagaan untuk kegunaan seperti dinyatakan diseksyen 4(f)

  40% atau kurang dari kawasan lantai untuk kemudahan kegunaan bersangkutan yang dibenarkan seperti dinyatakan di lampiran 1.


  | e-Garispanduan | Laman Utama Garis Panduan |