Focus Of MPSP 2017

Last updated on

FOKUS 1
KEBERSIHAN
FOKUS 2
KESELAMATAN & LALULINTAS
FOKUS 3
PENGUATKUASAAN
FOKUS 4
KAWALAN BANJIR
FOKUS 5
PENGINDAHAN, KEHIJAUAN DAN KEMUDAHAN AWAM
FOKUS 6
PENGLIBATAN KOMUNITI
FOKUS 7
PEMBINAAN KAPASITI
FOKUS 8
PENGUKUHAN FISKAL
FOKUS 9
KECEKAPAN PROSES KERJA

 

FOKUS
PROGRAM
AKTIVITI
KPI
OUTCOME
SCORECARD
STRATEGIC ALLIGNMENT
JABATAN
FOKUS 1
KEBERSIHAN
Meningkatkan kebersihan dan mengawal kos menguruskan sisa pepejal dan kebersihan am
Mengadakan Pertandingan Taman Bersih
Sembilan (9) taman bersih mengikut Depoh Pembersihan
Kawasan taman bertambah bersih dengan penglibatan komuniti
Perspektif Pelanggan
Isu Yang dibangkitkan dalam Dialog Bajet
Jabatan Perkhidmatan Perbandaran
Tiada kes (0) dibawah klasifikasi tempatan bagi penyakit bawaan vektor dilaporkan di taman - taman yg memenangi Pertandingan Taman Bersih MPSP
Mengenalpasti impak signifikan program Pertandingan Taman Bersih
Perspektif Proses Dalaman
SDG (Sustainable Development Goals)
Goal 3 - Good health and well - being
Mengadakan 'spring cleaning' di kawasan berpotensi banjir
Menjalankan aktiviti pembersihan di kawasan berpotensi banjir di kawasan perindustrian dua (2) kali dalam setahun
Mengelakkan berlakunya banjir kilat di kawasan berpotensi banjir
Perspektif Pelanggan
SDG (Sustainable Development Goals)
Goal 13 - Climate action
Goal 11 - Sustainable cities and communities
Pengurangan sampah industri
Mengurangkan sampah industri sebanyak 5% berbanding tahun 2016 melalui Dasar Penjana Bayar
Jumlah sampah ke Tapak Pelupusan berkurang
Perspektif Kewangan
SDG (Sustainable Development Goals)
Goal 11 - Sustainable cities and communities
Mengadakan Program Anak Angkat Kebersihan Kawasan Perniagaan (setiap premis perniagaan menjaga halaman depan, tepi dan belakang)
Lapan (8) Program Anak Angkat Kebersihan
(i) Taman Selat (SPU)
(ii) Bandar Butterworth (SPU)
(iii) Pekan Sungai Dua (SPU) - Baru
(iv) Pekan Kepala Batas (SPU) - Baru
(v) Bandar Sunway (SPT)
(vi) Bandar Perda (SPT)
(vii) Bandar Bukit Mertajam (SPT)
(viiii) Jalan Atas (SPS)
Kawasan perniagaan bertambah bersih dengan penglibatan komuniti
Perspektif Pelanggan
SDG ( Sustainable Development Goals)
Goal 11 - Sustainable cities and communities
Pengasingan sisa di punca di semua harta/bangunan/kompleks milik MPSP
a. Pasar awam dan komplek makanan
b. Kompleks sukan dan kolam renang
c. Bangunan ibupejabat
d. Mahkamah munisipal
e. PUSKEB
f. Depo pembersihan
Enam (6) Aktiviti pengasingan dipunca dijalankan disetiap kawasan
MPSP menjadi teladan kepada penduduk Seberang Perai dalam melaksanakan program Pengasingan Sisa di Punca
Perspektif Kewangan
SDG ( Sustainable Development Goals)
Goal 11 - Sustainable cities and communities
Mengambil tindakan kompaun terhadap pelaku kesalahan
Dua ribu (2000) bilangan kompaun dikeluarkan
Kesedaran dan kebertanggungjawaban orang ramai terhadap penjagaan kebersihan
Perspektif Pelanggan
Perspektif Balance Score Card
Perlaksanaan kerja - kerja kutipan sampah (PPS) yang cekap dan berkesan
Aduan sampah tidak dikutip dikurangkan 10% berbanding tahun 2016
Tahap kebersihan bertambah baik dan pengurangan aduan orang ramai
Perspektif Pelanggan
Top Five (5) Aduan
Memastikan kerja - kerja KPA dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan
(i) Pemotongan rumput
(ii) Pembersihan parit / longkang
(iii) Pembersihan jalan
Aduan berkaitan pemotongan rumput dan kebersihan longkang dikurangkan 5% berbanding tahun 2016
Tahap kebersihan bertambah baik dan pengurangan aduan orang ramai
Perspektif Pelanggan
Top Five (5) Aduan
Meningkatkan Pemahaman Warga Seberang Perai Berkenaan Pembersihan dan Jadual Kerja MPSP
Mengadakan aktiviti yang melibatkan komunikasi bersama penduduk Seberang Perai berkaitan isu kebersihan
Lima puluh (50) program pendidikan samada dalam bentuk gotong - royong / taklimat / dialog / perjumpaan dengan penduduk diadakan dalam setahun
Penduduk Seberang Perai lebih peka berkenaan kerja - kerja yang dijalankan oleh MPSP
Perspektif Pelanggan
Isu Yang dibangkitkan dalam Dialog Bajet
Sembilan (9) program perjumpaan dengan penduduk diadakan dalam setahun
Penduduk Seberang Perai lebih peka berkenaan kerja-kerja yang dijalankan oleh MPSP
Perspektif Pelanggan
Isu Yang dibangkitkan dalam Dialog Bajet
Mendapatkan maklumbalas berkenaan tahap perkhidmatan pembersihan di Seberang Perai
Dua (2) kali kajian kepuasan pelanggan dibuat dalam setahun
Mengenalpasti tahap perkhidmatan pembersihan di Seberang Perai
Perspektif Pelanggan
Isu Yang dibangkitkan dalam Dialog Bajet
Mengedarkan risalah berkaitan kebersihan dan kerja - kerja yang dijalankan oleh MPSP kepada penduduk Seberang Perai
Sepuluh ribu (10,000) risalah diedarkan kepada penduduk Seberang Perai
Penduduk Seberang Perai lebih peka berkenaan kerja - kerja yang dijalankan oleh MPSP
Perspektif Pelanggan
Isu Yang dibangkitkan dalam Dialog Bajet
Penduduk Seberang Perai lebih peka berkenaan kerja - kerja yang dijalankan oleh MPSP
Sejumlah lima puluh ribu ringgit (RM50,000) digunakan untuk memasang papan tanda jadual kutipan sampah dan hotline MPSP
Penduduk Seberang Perai lebih peka berkenaan kerja - kerja yang dijalankan oleh MPSP
Perspektif Pelanggan
Isu Yang dibangkitkan dalam Dialog Bajet
Meningkatkan Kebersihan Tandas
Pemantauan Tandas Bersih Yang Telah Digredkan
Semua tandas yang digredkan dua (2) bintang dan ke bawah dipantau tiga (3) bulan sekali
Memastikan tandas yang telah digred dan diberikan bintang diselenggara
Perspektif Pelanggan
SDG 6 (Clean Water & Sanitation)
Perkhidmatan Kesihatan
Semua tandas di Pasar Awam & Kompleks Makanan MPSP dua (2) bintang ke bawah diberi pendidikan penyelenggaraan tandas
Pengendali tandas mendapat pendedahan penyelenggaraan Tandas Bersih
Perspektif Pelanggan
SDG 6 (Clean Water & Sanitation)
Meningkatkan Kebersihan Premis Makanan
Mengadakan Pertandingan Premis Makanan Bersih Di Kalangan Premis Makanan Gred C
Sekurang - kurangnya satu (1) Pertandingan dalam setahun
Surat penghargaan dikeluarkan kepada pengusaha premis yang berjaya
Perspektif Pelanggan
SGD 3
Operasi tangkapan tikus di Pasar Awam MPSP
Dua belas (12) kali setahun bagi pasar awam yang bermasalah
Mengawal populasi Rodensia & kawalan penyakit Leptospirosis / Zoonosis
Perspektif Pelanggan
SGD 3
Program Pelalian Suntikan Taifoid Di Lapangan Dengan Kerjasama Jabatan Pelesenan MPSP
Dua Belas (12) kali Setahun
Mengurangkan risiko penyakit Deman Kepialu kepada pelanggan premis / gerai makanan
Perspektif Pelanggan
SGD 3
  
Mempertingkatkan Kebersihan Pasar Awam dan Kompleks Makanan MPSP
Penggredan kebersihan pasar awam MPSP
50% daripada Baki pasar awam dan kompleks yang tidak mendapat 4 bintang pada tahun 2016 mendapat gred emapat (4) bintang pada tahun 2017
Pasar Awam yang bersih, selesa dan selamat
Perspektif Pelanggan
SDG 3 - Good Health and Well Being
Pelesenan
Penggredan kebersihan Kompleks Makanan MPSP
50 % daripada baki kompleks makanan yang mendapat empat (4) bintang pada tahun 2016 mendapat penggredan empat (4) bintang
Kompleks Makanan yang bersih, selesa dan selamat
Perspektif Pelanggan
SDG 3 - Good Health and Well Being
Pengasingan sisa di punca di Pasar Awam MPSP
Semua peniaga / penyewa di pasar awam dan kompleks makanan MPSP mengamalkan dasar pengasingan sisa di punca
Amalan pengasingan sisa di punca dipraktikan di semua pasar awam dan kompleks makanan MPSP
Perspektif Pelanggan
SDG - 12 (Responsible Consumption and Production)
FOKUS 2
KESELAMATAN DAN LALULINTAS
Inisiatif Pencegahan Jenayah
Program Bandar Selamat
Pelaksanaan Projek Bandar Selamat (projek ditentukan oleh Jawatankuasa Bandar Selamat) berdasarkan bajet yang diluluskan
Meningkatkan keselamatan awam
Perspektif Pelanggan
1. PS2
2. SDG11
Kejuruteraan
Penyuraian Trafik
1. Pelaksanaan jalan sehala
Tiga (3) lokasi setahun
Melancarkan aliran trafik
Perspektif Pelanggan
1. PS2
2. Kawalan dan keselamatan trafik
3. Top 5 aduan
4. Pelan Induk Pengangkutan
2. 'Syncronized' lampu isyarat
Perlaksanaan satu (1) lokasi setahun
Perspektif Pelanggan
1. PS2
2. Kawalan dan keselamatan trafik
3. Top 5 aduan
4. Pelan Induk Pengangkutan
Inisiatif Mengurungkan kemalangan jalan raya
Penambahbaikan pengurusan lalulintas
Dua (2) lokasi setahun

Kemalangan jalan raya di Seberang Perai dapat dikurangkan sejajar dengan cadangan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang

Perspektif Pelanggan
1. PS2
2. Kawalan dan keselamatan trafik
3. Top 5 aduan
4. Pelan Induk Pengangkutan
Keselamatan pengguna jalan raya
Menaiktaraf lampu isyarat sedia ada dengan push button untuk pejalan kaki
Dua (2) lokasi setahun
Memastikan keselamatan pengguna jalan raya dapat ditingkatkan sejajar dengan cadangan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang
Perspektif Pelanggan
1. PS2
2. Kawalan dan keselamatan trafik
3. Top 5 aduan
4. Pelan Induk Pengangkutan
Mengurangkan kesesakan lalulintas di Seberang Perai
Menjalankan kajian lalulintas di 44 lokasi kesesakan lalulintas yang kritikal
Membentangkan dua (2) laporan (SPU & SPS) kepada Jawatankuasa lalulintas dan infrastruktur
Mendapatkan cadangan - cadangan yang boleh dilaksanakan bagi melancarkan aliran lalulintas dan melaksanakan cadangan - cadangan yang dikemukakan oleh perunding bergantung kepada peruntukan kewangan
Perspektif Pelanggan
1. PS2
2. Kawalan dan keselamatan trafik
3. Top 5 aduan
4. Pelan Induk Pengangkutan
Kesedaran dan Keselamatan
Mengadakan Program Bandar Selamat
Mengadakan sekurang-kurangnya dua (2) kali program Bandar Selamat bersama penduduk tempatan dengan kerjasama agensi-agensi berkaitan
Meningkatkan kesedaran orang awam berkaitan keselamatan
Perspektif Pelanggan
1. NKRA
2. SDG 11
3. SDG 16
Perancang Bandar
Pembangunan menekankan elemen Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)
Menyediakan GP CPTED mengikut kesesuaian di Seberang Perai
GP CPTED diluluskan oleh Majlis Penuh pada bulan Februari 2017
Garis Panduan CPTED boleh diimplimentasi oleh MPSP
Perspektif Proses Dalaman
1. NKRA
2. SDG 11
3. SDG 16
Memastikan semua Permohonan Kebenaran Merancang yang dipertimbangkan mematuhi kriteria GP CPTED yang diluluskan oleh MPSP / SPC
100% PKM yang diluluskan mematuhi Elemen Rekabentuk Bandar Selamat - CPTED MPSP
Mewujudkan kawasan perbandaran yang selamat di Seberang Perai
Perspektif Pelanggan
1. NKRA
2. SDG 11
3. SDG 16
FOKUS 3
PENGUATKUASAAN
Memperkasakan Kekuatan Logistik
Mewujudkan Stor Sitaan
Satu (1) Stor Sitaan dengan ruang yang lebih besar diwujudkan di Daerah Seberang Perai Selatan
Lebih Sistematik dan Memudahkan Penyimpanan Barang Sitaan
Perspektif Pelanggan
'Customer Friendly Service'
Direktorat Penguatkuasaan
Penguatkuasaan Tempat Letak Kereta (Program ini boleh dilaksanan di kawasan pembangunan baru seperti di Bandar Tasik Mutiara, Batu Kawan)
Mengurangkan jumlah kompaun letak kereta tertunggak yang tidak dijelaskan
10% daripada jumlah tertunggak kompaun letak kereta yang dijelaskan
Pengurangan jumlah kompaun letak kereta yang tertunggak
Perspektif Pelanggan
Penguatkuasaan / Peningkatan Hasil
Penguatkuasaan Letak Kereta OKU Melalui CCTV
200 Kompaun Kesalahan OKU Melalui CCTV dikeluarkan
Mengurangkan Penyalahgunaan Petak OKU
Perspektif Pelanggan
'Big Data'
Pendidikan dan Pencegahan melalui pengedaran pamplet / notis berkaitan kesalahan tempat letak kereta
Pengedaran Pamplet / Notis Dua (2) Kali Setahun
Kesedaran Pelanggan Kepada Kesalahan di Petak - Petak Letak Kereta
Perspektif Pelanggan
SDG 4 - Education
Pelaksanaan Penguatkuasaan Tempat Letak Kereta Secara 'Smart Parking'
Penguatkuasaan Tempat Letak Kereta Secara 'Smart Parking' Dilaksanakan di Satu (1) Lokasi 'Pilot' - iaitu di Seberang Jaya (Sekitar Bandar Sunway)
Kepatuhan Kepada Undang - Undang MPSP
Perspektif Pelanggan
Penguatkuasaan / Peningkatan Hasil
Penguatkuasaan Kerja Tanah Tanpa Kebenaran (BTK)
Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Kerja Tanah Tanpa Kebenaran
200 Kompaun Kes Mengotorkan Jalan Dikeluarkan dan 10 Kes Rampas Kenderaan Dilaksanakan
Kepatuhan Kepada Undang - Undang MPSP
Perspektif Proses Dalaman
Penguatkuasaan
Meningkatkan Imej Penguatkuasaan
Penguatkuasaan Bersepadu di Kawasan Tumpuan
Dua (2) lokasi tumpuan diambil tindakan penguatkuasaan
Menjadi Pengajaran Kepada Kawasan Lain
Perspektif Proses Dalaman
Penguatkuasaan
Keberkesanan Penguatkuasaan
Pemantauan Semula ke Atas Kes - Kes Penjaja Yang Telah diambil Tindakan
20 Kes Yang Dibina Semula Diambil Tindakan Segera
Kepatuhan Kepada Undang - Undang MPSP
Perspektif Proses Dalaman
Penguatkuasaan
Pemantauan Semula ke Atas Kes-Kes Binaan Tanpa Kebenaran (BTK) yang Telah diambil Tindakan
50 Kes Yang Dibina Semula Diambil Tindakan Segera
Kepatuhan Kepada Undang - Undang MPSP
Perspektif Proses Dalaman
Penguatkuasaan
Pengawalan & Penjagaan Anjing Terbiar
Pelaksanaan Pelan Strategi Anjing Terbiar Sifar (Program Pemandulan Anjing MPSP kepada Anjing yang bertuan)
30 ekor anjing bertuan akan dimandulkan
Menyekat sumber penyumbang populasi anjing terbiar di jalanan bagi memastikan persekitaran yang selamat & bersih.
Perspektif Pelanggan
Aduan ketiga tertinggi MPSP
Perkhidmatan Kesihatan
Pelaksanaan Pelan Strategi Anjing Terbiar Sifar (Operasi tangkapan anjing di Pasar Awam MPSP)
1 kali setiap bulan bagi pasar awam yang bermasalah (12 kali Setahun)
Mengawal populasi di pasar awam bagi memastikan persekitaran yang selamat & bersih
Perspektif Pelanggan
Penguatkuasaan
Mengurangkan bilangan ladang ruminan tidak berlesen
Kempen kesedaran pelesenan penternakan ruminan
50 ladang baru dilesenkan
Pengawalan penternakan dan kacau ganggu daripada penternakan ruminan
Perspektif Pelanggan
Penguatkuasaan
Pengawalan Binaaan Tanpa Kebenaran
Pengeluaran Notis Kompoun
100 Kompaun dikeluarkan sebulan
Pencegahan kepada binaan tanpa kebenaran dan peningkatan hasil Majlis
1. Perspektif Proses dalaman
2. Perspektif Pelanggan
3. Perspektif Kewangan
Dialog budget 2017
Bangunan
Pengawalan Binaan Tanpa Kebenaran
Setiap BTK yang berkaitan dikeluarkan notis "pindah barang" sebagai tindakan awalan kepada tindakan meruntuh
BTK yang dibina diambil tindakan pindah barang jika tidak mematuhi notis sebelum bangunan itu siap 100% ditapak
Pencegahan BTK di peringkat awalan
1. Perspektif Pelanggan
2. Perspektif Proses dalaman
Pelan Strategik 2014
Mengurangkan bilangan gerai penjaja yang tidak aktif / ditinggalkan di Seberang Perai
Mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap gerai penjaja tidak aktif / ditinggalkan di Seberang Perai
15 tindakan penguatkuasaan dijalankan
Pengurangan gerai penjaja tidak aktif / ditinggalkan di Seberang Perai
Perspektif Pelanggan
SDG - 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)
Pelesenan
Mengawal dan mengurangkan jumlah peniaga warga asing yang menjalankan perniagaan di Seberang Perai
Mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap perniagaan yang dijalankan oleh peniaga warga asing di Seberang Perai
10 tindakan penguatkuasaan dijalankan
Pengurangan perniagaan yang dijalankan oleh warga asing
Perspektif Pelanggan
SDG - 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)
Menggalakkan kewujudan aktiviti perniagaan food truck di Seberang Perai
Mewujudkan Garis Panduan Food Truck
Satu Garis Panduan Food Truck diwujudkan
Menggalakan aktiviti penjajaan secara mudah alih
Perspektif Pelanggan
SDG - 10 (Reduce Inequalities)
Membanteras aktiviti mesin simulator / perjudian tanpa lesen
Mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap aktiviti perniagaan mesin simulator / perjudian tanpa lesen
Sepuluh (10) tindakan penguatkuasaan dijalankan
Mengurangkan jumlah premis mesin simulator / perjudian tanpa lesen di Seberang Perai
Perspektif Pelanggan
SDG - 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)
Mengadakan program pemutihan penjaja tanpa lesen
Mengenal pasti lokasi penempatan semula penjaja tanpa lesen
Tujuh (7) lokasi penempatan semula penjaja tanpa lesen dikenal pasti dan dibuat penempatan di setiap parlimen"
Mengurangkan jumlah penjaja tanpa lesen
Perspektif Pelanggan
LED
Pelan Strategik MPSP 2014-2018
SDG - 10 (Reduce Inequalities)
Pemantauan dan Penguatkuasaan Pelesenan dan Syarat - Syarat Pelesenan
Mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap aktiviti perniagaan yang tidak mempunyai lesen dan gagal mematuhi syarat-syarat pelesenan
10 tindakan penguatkuasaan bersepadu dijalankan
Mengurangkan jumlah aktiviti perniagaan tidak berlesen dan tidak mematuhi syarat - syarat pelesenan
Perspektif Pelanggan
SDG - 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)
Menguatkuasakan Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
Mengambil tindakan penguatkuasaan mengikut Akta 172 bagi pebangunan - pembangunan tanpa kebenaran
Sekurang - kurangnya enam (6) kes tindakan mahkamah dalam tempoh setahun
Pematuhan kepada Akta 172
Perspektif Proses Dalaman
SDG 16
Perancang Bandar
FOKUS 4
KAWALAN BANJIR
Tindakan pencegahan banjir di kawasan perumahan
Projek Mitigasi Banjir di kawasan 'Hotspot'
Tiga (3) projek penambahbaikan sistem pemaritan / operasi kawalan banjir dimulakan setahun
Menyelesaikan / mengurangkan masalah banjir
Perspektif Pelanggan
1. PS4
2. Dialog bajet 2017
3. Isu yang dibangkitkan dalam dialog bajet
Kejuruteraan
Memantau pelaksanaan syarat penanaman rumput rapat bagi kawasan yang terdedah dengan hakisan semasa kerja tanah sedang berjalan
Membentangkan laporan kemajuan Smart Monitoring System 4 kali setahun dalam mesyuarat SPEAD
Pesekitaran pembangunan yang mampan
Perspektif Pelanggan
1. PS4 Sustainable development goals
11 - sustainable cities and communities
Tindakan pencegahan banjir di kawasan PFIZ Perai
Meningkatkan kecekapan pemantauan parit monsoon dan rumah pam di kawasan Perindustrian Perai
Menyediakan prototaip sistem pemantauan parit monsoon dan rumah pam
Menyelesaikan / mengurangkan masalah banjir
Perspektif Pelanggan
1. PS 4
FOKUS 5
PENGINDAHAN, KEHIJAUAN DAN KEMUDAHAN AWAM
Bangunan Hijau
Penyediaan SOP tuntutan insentif yang telah diluluskan kerajaan negeri bagi pengiktirafan / pensijilan bangunan hijau kepada pemaju
Satu SOP tuntutan insentif Bangunan Hijau disiapkan
Mengurangkan 'building carbon footprint' dan mengalakkan penglibatan pemaju dalam pembangunan hijau
Perspektif Proses Dalaman
1. Bangunan
2. SDG Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns
Bangunan
Projek Naik Taraf Pocket Park Bagi Green Lung Initiative
Mewujudkan sebuah taman rekreasi bagi kemudahan awam di kawasan intervensi 1 : Pelan Tindakan Pekan Lama di bawah Butterworth Baharu Regeneration Plan
Kerja - kerja cadangan naik taraf pocket park Rain Garden di Jalan Jeti Lama yang dijangka siap sepenuhnya pada Ogos 2017
Kemudahan pocket park adalah untuk kemudahan awam penduduk sekitar di samping akan dijadikan kawasan rekreasi berintegrasi dengan wujudnya kemudahan awam di sekitar
Perspektif Pelanggan
Sustainable Development Goal (SDG)
11. Sustainable Cities and Communities
Unit Butterworth Baharu
Menggalakkan pemasangan lampu jimat tenaga di kawasan skim pembangunan baru
Menyediakan laporan pemasangan lampu jimat tenaga setiap bulan
Ke arah 'Low Carbon City' dan penjimatan tenaga Perspektif Kewangan
Perspektif Kewangan
1. PS5
2. Eco city
3. SDG 11 – Sustainable cities and communities
4. Green project
Cik Nadia
Inisiatif Hijau
Pelaksanaan penggunaan tenaga boleh baharu (TBB)
Pelaksanaan satu (1) projek tenaga solar di ibu pejabat MPSP (kajian)
Ke arah 'Low Carbon City' dan penjimatan tenaga
Perspektif Kewangan
1. PS5
2. Green project
3. SDG 7 – Affordable and clean energy
Cik Nadia
Pelaksanaan penggunaan teknologi hijau / lampu jimat tenaga
Penggantian lampu tiup jenis kalimantang kepada lampu tiub jenis LED di Bangunan Ibu Pejabat MPSP Perda
Ke arah 'Low Carbon City' dan penjimatan tenaga
Perspektif Kewangan
1. PS5
2. Green project
3. SDG 7 – Affordable and clean energy
Cik Nadia
Mengadakan laluan berbasikal dalam bandar
Satu projek pembinaan laluan berbasikal dibandar
Ke arah 'Low Carbon City' dan penjimatan tenaga dan penyuraian trafik
Perspektif Pelanggan
1. PS5
2. SDG 7 – Affordable and clean energy
Encik Hazrul
Mengoptimumkan kerja - kerja penyelenggaraan pokok teduhan
Mengenalpasti pokok-pokok terpilih / mempunyai nilai landskap (Pokok Warisan) bagi perlaksanaan 'Tree Tagging' (melebihi 0.8 m ukur lilit)
'Tree Tagging' sebanyak 300 batang pokok di seluruh Seberang Perai
Pemeliharaan dan pemuliharaan dilaksanakan bagi mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan pengekalan pokok warisan serta tujuan pendidikan. (Garis Panduan)
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
SDG (Sustainable Development Goal)
Landskap
Pelaksanaan Kerja - kerja cantasan pokok dengan mengunakan peruntukan MARRIS
Sebanyak 50 % peruntukkan MARRIS digunkan dalam kerja - kerja cantasan pokok
Penyelengaraan pokok - pokok teduhan dapat dipertingkatkan
Perspektif Pelanggan
SDG (Sustainable Development Goal)
Menyediakan garis panduan berkenaan penebangan, penggantian, ubah tanam dan pengekalan pokok dalam pembangunan di Seberang Perai
Garis Panduan siap disediakan pada suku pertama 2017
Memberi pendedahan kepada agensi kerajaan / pemaju / perunding / individu awam terhadap penyelenggaraan pokok-pokok teduhan
Perspektif Pelanggan
SDG (Sustainable Development Goal)
Menaiktaraf dan memelihara taman - taman rekreasi awam
Mengenalpasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dinaiktaraf sebagai kawasan rekreasi awam dengan mengambil kira penanaman pokok-pokok nadir (keluasan tapak melebihi 2 hektar@4.9 ekar)
Satu (1) lokasi bagi setiap daerah : i. Tanah Lapang Taman Sri Menerong, SPU
ii. Rezab JPS Tanjung Putus, SPT
iii. Taman Rekreasi Kg. Sanglang, SPS
Wujud kawasan rekreasi awam untuk kesejahteraan masyarakat setempat
Perspektif Pelanggan
Dialog Bajet 2017 Projek - Projek pengindahan (Lanskap)
Menaiktaraf kemudahan awam dengan usahasama UN Habitat di Taman Tunku, Seberang Jaya, SPT
Penyediaan kemudahan rekreasi yang berkonsepkan Universal Design
Menggalakkan gaya hidup sihat melalui aktiviti riadah / rekreasi dan menjadikan taman rekreasi sebagai tempat tumpuan ramai
Perspektif Pelanggan
Dialog Bajet 2017
SDG (Sustainable Development Goal)
LED (Local Economic Development)
Menyediakan laluan berbasikal di lokasi - lokasi yang sesuai
Cadangan perlaksanaan laluan berbasikal di Taman Vision, SPU
Laluan berbasikal sepanjang 2 kilometer
Mewujudkan masyarakat yang sihat dan menghargai keindahan alam sekitar
Perspektif Pelanggan
SDG (Sustainable Development Goal)
Membangunkan 'Pocket Park' di kawasan yang strategik
Mengenalpasti kawasan - kawasan yang berpotensi dan menaik taraf kawasan tersebut sebagai 'Pocket Park' (keluasan tapak tidak melebihi 2 hektar@4.9 ekar)
Satu (1) lokasi bagi setiap daerah : i. Taman Sukaria, SPU
ii. Taman Kimsar, SPT
iii. Taman Desa Jawi, SPS
Meningkatkan penghijauan dan pengindahan
Perspektif Pelanggan
Dialog Bajet 2017 SDG (Sustainable Development Goal)
Projek - Projek pengindahan (Lanskap)
Menyediakan Garis Panduan 'Vertical Landscape' bagi pembangunan baru melalui permohonan Pelan Landskap
Garis Panduan siap disediakan pada suku ke - 4 2017
Mewujudkan elemen 'Vertical Landscape' bagi pembangunan baru yang berkonsepkan strata di Seberang Perai
Perspektif Pelanggan
Green Project
Projek - Projek pengindahan (Lanskap)
Pengindahan landskap di Seberang Perai
Pengindahan landskap lembut / kejur di sebahagian jalan utama di Seberang Perai
i. Pengindahan landskap di sebahagian rezab jalan Bagan Luar, (Taman Selat) dan Dataran Pemuda Merdeka, SPU
ii. Pengindahan landskap di sebahagian median Jalan Baru, SPT (dari Mydin Mall ke Megamall Pinang)
iii. Pengindahan landskap di sebahagian median Jalan Air Lintas, SPS
Meningkatkan penghijauan dan pengindahan serta menaikkan imej mercu tanda Seberang Perai - 'I Love Seberang Perai'
Perspektif Pelanggan
Dialog Bajet 2017
Green Project
Projek - Projek pengindahan (Lanskap)
Penanaman pokok spesis Tabebuia Spp (Tekoma) bagi pembangunan baru melalui permohonan Pelan Landskap dan program dalaman MPSP
Penanaman sebanyak 3,000 batang pokok dari spesis Tabebuia Spp (Tekoma)
Mewujudkan identiti setempat, persekitaran yang indah, segar dan nyaman. Disamping menjadi tarikan kepada pelancong terutamanya pada musim bunga
Perspektif Pelanggan
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Green Project
Pengindahan landskap di premis MPSP
Menaiktaraf landskap di Ibu Pejabat MPSP Bandar Perda, SPT
Meningkatkan imej korporat MPSP
Perspektif Pelanggan
Green Project
Projek - Projek pengindahan (Lanskap)
Pembangunan berkonsepkan Eco City
Memastikan semua kelulusan Permohonan Kebenaran Merancang (PKM) di Batu Kawan mematuhi Garis Panduan Eco - City Batu Kawan
100% PKM yang diluluskan mematuhi Garis Panduan Eco - City Batu Kawan
Untuk mencapai pembangunan Batu Kawan sebagai Low Carbon City
Perspektif Pelanggan
SDG 13
Perancang Bandar
Perlaksanakan Dasar berkaitan Green State di Seberang Perai
Mengkaji dan memperincikan Garis Panduan yang berkaitan Eco / Green City untuk dilaksanakan oleh MPSP di peringkat pertimbangan PKM dan Pelan R&D, Pelan Bangunan dan Pelan Landskap

Menyediakan GP baru berkaitan Eco / Green City Seberang Perai untuk diimplimentasi oleh MPSP dan diluluskan oleh Majlis Penuh pada bulan April 2017

Untuk menjadikan Seberang Perai sebagai Green City
Perspektif Pelanggan
SDG 13
Memastikan garispanduan yang berkaitan Green / Eco City diimplimentasikan di peringkat pertimbangan PKM di seluruh Seberang Perai

100% Pelan Kebenaran Merancang disemak di peringkat Task Force Tunai Syarat sebelum dikeluarkan tunai syarat dan dibentangkan ke JK OSC selepas GP diluluskan

Perspektif Pelanggan
SDG 13
Pembangunan Eko - Pelancongan
Mengenalpasti keperluan penambahbaikan kemudahan infrastruktur bagi kawasan - kawasan Eko - Pelancongan
Senarai infrastruktur yang memerlukan penambahbaikan
Untuk menjadikan kawasan Eko - pelancongan menjadi daya tarikan pelancong
Perspektif Pelanggan
SDG 13
Unit Pelancongan Dan Warisan
FOKUS 6
PENGLIBATAN KOMUNITI
Butterworth Fringe Festival (Pengisian Pelan Butterworth Baharu)
Butterworth Fringe Festival Street Project (Community Engagement Based on Art, Culture, Heritage and Education Perspective)
Pelaksanaan adalah sekali setahun pada bulan Ogos 2017
Penganjuran BFF sebagai catalyst dalam pelaksanaan Pelan Butterworth Baharu selaras ke arah kerancakan ekonomi dan tumpuan awam melalui asimilasi budaya tempatan dan antarabangsa. Pelaksanaan adalah sekali setahun pada bulan Ogos 2017
Perspektif Pelanggan
Sustainable Development Goal (SDG)
11. Sustainable Cities and Communities
Unit Butterworth Baharu
Penganjuran Community Based Programme
Penganjuran Community Based Programme :
1. Butterworth Discovery Walk
2. Free Market
3. Butterworth Fun Ride
4. My Best Buy
Penganjuran empat Community Based Programme seiring dengan Inisiatif Cleaner, Greener, Safer & Healtier Penang
Penganjuran Community Based Programme adalah berkonsepkan 4Ps (Public, Private, People & Partnership) sebagai inisiatif utama dalam memperkasakan program MPSP bersama komuniti. Program disasarkan membawa impak berganda kepada komuniti dari segi sosio dan ekonomi khasnya.
Perspektif Pelanggan
Sustainable Development Goal (SDG)
11 - Sustainable Cities and Communities
Meningkatkan pemahaman berkaitan strata kepada seluruh masyarakat di Seberang Perai
Seminar kepada pemaju berdasarkan Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
Mengadakan seminar / kursus / aktiviti sebanyak satu (1) kali dalam setahun
Pemaju lebih peka dan faham tentang tugas, tanggungjawab dan keperluannnya
Perspektif Pelanggan
Sustainable Development Goal (SDG)
11 - Sustainable Cities and Communities
Pesuruhjaya Bangunan
Program Anak Angkat COB
Penubuhan tiga (3) JMB / MC bagi kawasan pemajuan yang bermasalah
Dapat membantu pemilik petak skim bermasalah untuk menubuhkan JMB / MC dengan memberi bimbingan secara intensif daripada peringkat awal sehinggalah tertubuhnya Badan (JMB / MC) seterusnya pengurusan &
kelangsungan penyenggaraan kawasan JMB / MC dapat dijalankan dengan sewajarnya
Perspektif Pelanggan
1. Sustainable Development Goals (SDG11-Sustainable Cities & Communities) 2. Top Five (5) Aduan
Community Engagement
Mengadakan satu (1) program Cleaner, Greener, Safer & Healthier bersama penduduk & JMB / MC
Dapat mewujudkan kesepakatan komuniti dan kehidupan berstrata yang lebih harmoni & sejahtera
Perspektif Pelanggan
1. Sustainable Development Goals (SDG11-Sustainable Cities & Communities) 2. Top Five (5) Aduan
Taklimat / Penerangan kepada skim - skim bermasalah
Dua Belas (12) kali setahun
Dapat mewujudkan badan pengurusan yang mengurus dan menyenggara skim tersebut
Perspektif Pelanggan
1. Top Five (5) Aduan
Kemudahan OKU
Penambahbaikan kemudahan OKU pada bangunan milik MPSP
Melaksanakan projek penambahbaikan kemudahan OKU berdasarkan Audit Universal Design (UD) mengikut bajet yang diluluskan
Semua lapisan masyarakat termasuk OKU dapat menggunakan kemudahan / bangunan MPSP
Perspektif Pelanggan
1. PS6
2. Isu yang dibangkitkan dalam dialog bajet
3. Customer friendly system
Kejuruteraan
Penglibatan komuniti dalam Kebersihan dan kitar semula
Taklimat kesedaran, bengkel, pameran, edaran bahan cetakan
Kadar kitar semula 42%
Peningkatan Kesedaran orang ramai dalam aktiviti 4R dan Pengasingan sisa di punca
Perspektif Pelanggan
SDG 11 : Make cities, inclusive, safe, resilent and sustainable & Inisiatif Kerajaan Negeri & Green Project
Kemasyarakatan
Penganjuran Anugerah Sekolah Hijau, Anugerah Komuniti Mampan, Program Sisa Sifar, Anugerah Kitar Semula Tadika
Peningkatan kadar kitar semula sebanyak 2% setahun
Perspektif Pelanggan
SDG 11 : Make cities, inclusive, safe, resilent and sustainable & Inisiatif Kerajaan Negeri & Green Project
Meningkatkan kesepakatan komuniti
Aktiviti Impak Besar bersama komuniti
Mengadakan 1 program melibatkan warga Seberang Perai
Meningkatkan kesepakatan komuniti
Perspektif Pelanggan
Inisiatif Kerajaan Negeri
Mengadakan kerjasama dengan peniaga / penyewa pasar awam dan kompleks makanan untuk penjagaan kebersihan dan infrastruktur pasar dan kompleks makanan
Mengadakan sesi taklimat / dialog bersama peniaga / penyewa
Satu sesi taklimat / dialog bersama peniaga di setiap pasar awam dan kompleks makanan MPSP
Pasar awam dan kompleks makanan yang lebih bersih dan mengurangkan gejala vandalisme / kerosakan infrstruktur bangunan
Perspektif Pelanggan
Pelan Strategik MPSP 2014 - 2018
Customer Friendly System
Pelesenan
Memberikan hak pengurusan harta MPSP yang tidak digunakan bagi tujuan kitar semula / kompos
Menentukan tapak - tapak MPSP yang tidak digunakan dibuka untuk permohonan. Permohonan-permohonan dibentangkan ke dalam mesyuarat untuk kelulusan Majlis
Tujuh (7) harta MPSP ditawarkan untuk pengurusan kitar semula / kompos bagi tahun 2017
Premis MPSP digunapakai bagi tujuan aktiviti hijau
1. Perspektif Kewangan
2. Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
3. Perspektif Pelanggan
Green Project
Penilaian dan Pengurusan Harta
Merekayasakan kaedah penyewaan kompleks - kompleks gerai terbengkalai MPSP bagi tujuan pembangunan pusat kraftangan / kemahiran / asas tani serta lain-lain tujuan yang bersesuaian
Menentukan kompleks - kompleks gerai terbengkalai MPSP untuk ditawarkan. Permohonan akan dibentangkan ke dalam mesyuarat untuk kelulusan Majlis
Dua (2) bangunan kompleks - kompleks terbengkalai MPSP ditawarkan kepada pihak-pihak yang berminat
Premis MPSP dibaikpulih dan digunapakai bagi tujuan yang berfaedah
1. Perspektif Kewangan
2. Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
3. Perspektif Pelanggan
Green Project
Peningkatan Hasil ( Lesen / Penilaian / kewangan / Pengurusan Harta)
Pembangunan Semula Bandar Bukit Mertajam
Menjalankan program berkaitan Bukit Mertajam Renewal Plan bersama komuniti
Sekurang-kurangnya satu (1) Projek/Program Bersama Komuniti di Bandar Bukit Mertajam
Menggalakkan penglibatan komuniti setempat dalam pembangunan semula bandar Bukit Mertajam
Perspektif Pelanggan
SDG 16
Perancang Bandar
Menggiatkan pelancongan di Seberang Perai
Mengenalpasti dan mempromosi Tiga (3) lokasi di Seberang Perai sebagai tarikan pelancongan
Penyediaan papan tanda dan risalah (3) lokasi menarik di Seberang Perai
Menggalakkan pengunjung ke lokasi yang dikenalpasti
Perspektif Pelanggan
Local Economics Development
Unit Pelancongan Dan Warisan
Menyediakan Dokumentari Pelancongan, Eko - Pelancongan dan Warisan Seberang Perai
Senarai maklumat - maklumat yang akan dimasukan ke dalam dokumentari (Peringkat Pertama 2017) (Video Dokumentari 2018)
Perspektif Pelanggan
Local Economics Development
Melaksanakan Kajian Homestay yang terdapat di Seberang Perai
Senarai Homestay bagi kawasan Seberang Perai dapat di kekuarkan
Perspektif Pelanggan
Local Economics Development
Pemuliharaan kawasan semulajadi yang telah dikenalpasti sebagai Eko - Pelancongan
Mengadakan program - program bersama komuniti setempat
Sekurang-kurangnya satu (1) Projek/Program Bersama Komuniti
Menggalakkan penglibatan komuniti setempat dalam pembangunan Eko - pelancongan
Perspektif Pelanggan
SDG 16
Menyediakan Dokumentari Eko - Pelancongan Seberang Perai
Senarai maklumat - maklumat yang akan dimasukan ke dalam dokumentari (Peringkat Pertama 2017) (Video Dokumentari 2018)
Perspektif Pelanggan
SDG 16
Mempergiatkan usaha penyenarian Galeri Arkeologi Guar Kepah di dalam senarai World Heritage
Mendapatkan maklumat - maklumat yang diperlukan untuk penyenaraian World Heritage
Perspektif Pelanggan
SDG 16
FOKUS 7
PEMBINAAN KAPASITI
Memperkasakan Pengetahuan dan Kemahiran Kakitangan MPSP
Meningkatkan pengetahuan multiskil kepada kakitangan dalam perkhidmatan yang sama
Latihan diberi kepada 75% kakitangan mengikut :
Gred 41 - 44
Gred 27 - 40
Gred 17 - 26
Gred 11 - 16
Peningkatan kakitangan yang mempunyai kepelbagaian kemahiran
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
SMART CITY : Smart Governance
Khidmat Pengurusan
Pembinaan kompetensi kakitangan MPSP (Berdasarkan Pelan Latihan Skim Perkhidmatan)
Latihan diberi kepada 75% kakitangan mengikut :
Gred 41 - 44
Gred 27 - 40
Gred 17 - 26
Gred 11 - 16
Kakitangan lebih kompeten dalam melaksanakan tugas harian
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
SMART CITY : Smart Governance
Pembinaan Kompetensi kakitangan melalui Talent Management
Latihan diberi kepada 50% kakitangan mengikut yang telah dipilih mengikut gred :
Gred 48
Gred 44
Gred 41
Gred 32 / 36
Gred 27 / 29
Gred 22 / 26
Gred 17 / 22
Gred 11 / 16
Persediaan bagi melaksanakan Pelan Penggantian
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
SMART CITY : Smart Governance
Satu sesi khas dengan individu berpengaruh kepada pegawai Talent Management
Memberi inspirasi dan motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan daya saing kerja
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
SDG 17 : Partneships For The Goals
Menyertai latihan yang dianjurkan oleh WeGO atau CityNet atau ICLEI
Tiga (3) orang pegawai menghadiri latihan
Knowledge transfer dan best practice di MPSP
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
SDG 17 : Partneships For The Goals
Mengoptimumkan sinergi modal insan
Membuat pengambilan kakitangan mengikut waran perjawatan
Pengisian 100 % kekosongan jawatan tetap (lantikan)
Pengisian waran perjawatan di MPSP melalui proses perlaksanaan berdasarkan strategi vertikal dan horizontal
Perspektif Proses Dalaman
SDG 8 : Decent work and economic growth
Memperkasakan dan membudayakan Integriti Kakitangan MPSP
Pelan integriti MPSP
Penyediaan sebuah Pelan Integriti MPSP
Penyediaan Pelan Integriti akan dapat memberi panduan kepada kakitangan untuk membudayakan Integriti di dalam pelaksanaan dan pemberian perkhidmatan yang baik dan telus
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
JITU
Bulan Integriti MPSP
Pelaksanaan adalah pada bulan November
Penganjuran Bulan Integriti adalah sebagai pemangkin di dalam pelaksanaan Pelan Integriti MPSP ke arah untuk memperkasakan dan membudayakan Integriti di kalangan kakitangan MPSP Pelaksanaan sambutan adalah sekali setahun pada bulan November 2017
Perspektif Pelanggan
JITU
Pendidikan dan kesedaran undang - undang
Bengkel pendedahan dan pematuhan undang - undang berkaitan Akta / UUK Kaedah - Kaedah termasuk penyediaan penyataan responden kes Lembaga Rayuan kepada kakitangan MPSP
Dua (2) kali setahun yang melibatkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133), isu-isu berkaitan kerja tanah, Akta Pengurusan Strata 2015 (Akta 757) serta penyediaan penyataan responden
Pegawai dan kakitangan dapat melaksanakan tugas dengan tepat dan teratur selaras dengan peruntukan undang - undang yang digunapakai oleh MPSP
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
Latihan (Talent Management / Serta Latihan Praktikal)
Undang - Undang
Pendidikan dan kesedaran undang - undang
Memberikan taklimat berkaitan undang - undang PBT kepada orang awam / sekolah / tadika
Tiga (3) kali setahun
Memberikan pendedahan dan panduan serta kesedaran kepada orang awam berhubung Akta dan Undang - Undang Kecil yang digunapakai di MPSP agar orang awam mematuhi undang - undang yang tersebut
Perspektif Pelanggan
Latihan (Talent Management / Serta Latihan Praktikal)
Pendidikan dan kesedaran undang - undang
Memuatnaik kes - kes berkaitan PBT dalam intranet untuk rujukan jabatan
Dua (2) kes setahun
Mempercepatkan proses rujukan dan panduan bagi kes - kes yang melibatkan PBT
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
Latihan (Talent Management / Serta Latihan Praktikal)
Pendidikan dan kesedaran undang - undang
Sesi perbincangan dengan pegawai yang mengeluarkan kompaun / notis
Sekurang-kurangnya tiga (3) perbincangan setahun
Pegawai - pegawai yang terlibat mengetahui dan memahami prosedur untuk mengeluarkan kompaun / notis dengan betul dan tepat
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
Latihan (Talent Management / Serta Latihan Praktikal)
Meningkatkan mutu kerja pekerja di lapangan
Membentuk pasukan (TOT - Train Of Trainer) yang akan memberi latihan spesifikasi kerja secara praktikal di lapangan kepada kumpulan sasar yang dikenalpasti
Sebanyak enam (6) kali latihan diadakan untuk tahun 2017
Memastikan standard kerja yang diberikan oleh pekerja di lapangan adalah mengikut yang telah ditetapkan oleh Jabatan
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
SMART CITY : Smart Governance
Perkhidmatan Perbandaran
FOKUS 8
PENGUKUHAN FISKAL
Penjanaan Hasil Cukai Baru
Peningkatan Hasil Cukai Baru
Dibawah Sek. 144(1) Akta 171
Peningkatan Hasil Cukai Sebanyak RM4,000,000 Setahun
Meningkatkan Hasil Majlis Secara Keseluruhan
Perspektif Kewangan
Peningkatan Hasil (Lesen / Penilaian / kewangan / Pengurusan Harta)
Penilaian dan Pengurusan Harta
Pengenaan Cukai Taksiran keatas binaan-binaan tanpa kebenaran yang siap dibina dan beroperasi
Peningkatan Hasil Cukai Sebanyak RM500,000 Setahun
Meningkatkan Tambahan Hasil Majlis Secara Keseluruhan
1. Perspektif Kewangan
2. Perspektif Kecekapan Proses Kerja
Peningkatan Hasil (Lesen / Penilaian / kewangan / Pengurusan Harta)
Penyediaan Senarai Nilaian Baru
Dibawah Sek.137 Akta 171
Lawatperiksa Pegangan Berkadar Dibawah Kategori Skim Kediaman, Komersial serta Industri Ringan Bagi Maksud Kemaskini Senarai Nilaian Sediada
80,000 Unit Pegangan Berkadar Dibawah Kategori
Skim Kediaman, Komersial serta Industri Ringan telah dilawatperiksa
Dapat mengemaskini maklumat - maklumat harta berkadar
1. Perspektif Kewangan
2. Perspektif Kecekapan Proses Kerja
Peningkatan Hasil (Lesen / Penilaian / kewangan / Pengurusan Harta)
Pengumpulan maklumat sewa
bagi tujuan penyediaan tone of the list
Sekurang - kurangnya 5,000 data sewa diperolehi
Aras Nilaian disediakan
1. Perspektif Kewangan
2. Perspektif Kecekapan Proses Kerja
Peningkatan Hasil (Lesen / Penilaian / kewangan / Pengurusan Harta)
Perlaksanaan Kutipan Bayaran Infrastruktur (Melebihi ketumpatan / Nisbah Plot yang Dibenarkan)
Kutipan 10% daripada sumbangan infrastruktur yang ditetapkan dibayar sebelum Borang C1 diserah kepada Pemaju
Peningkatan hasil dari sumber bukan cukai
C1 dikeluarkan setelah mematuhi syarat kelulusan
Perspektif Kewangan
Peningkatan Hasil dan Penjimatan Kos MPSP
Perancang Bandar
Penguatkuasaan Cukai Taksiran
Serahan Bil Secara Elektronik (Email)
5,000 Bil Cukai Taksiran Dihantar Melalui Email
Menjimatkan Kos Pembayaran Setem
Perspektif Kewangan
Pelan Strategi MPSP 2014 - 2018 (FS8)
Perbendaharaan
Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran
Penghantaran Bil Cukai Taksiran
Kutipan Tunggakan Tidak Kurang Daripada RM13 Juta Setahun
Mengurangkan Tunggakan Cukai Dan Menambah Pendapatan
Perspektif Pelanggan
Pelan Strategi MPSP 2014 - 2018 (FS8) / Peningkatan Hasil dan Penjimatan Kos MPSP
Secara Serahan Tangan Di Lokasi Terpilih
22,000 Bil Cukai Taksiran Diserahkan Setahun
Mengurangkan Aduan Tidak Menerima Bil Dan Menjimatkan Kos Setem
Perspektif Pelanggan
Pelan Strategi MPSP 2014 - 2018 (FS8)
Memastikan Perbelanjaan mengikut Peruntukan
Kawalan Ke Atas Perbelanjaan Majlis
Sekurang - kurangnya 85% Peruntukan Dibelanjakan
Peruntukan Dibelanjakan Sepertimana Yang Dirancang
Perspektif Proses Dalaman
Pelan Strategi MPSP 2014 - 2018 (PF : Objektif Strategi No.2)
Pematuhan SAGA (Standard Accounting System for Government Agencies)
Penambahbaikan Sistem Sediada Mengikut Kriteria Pematuhan SAGA Yang Ditetapkan
Sijil Pematuhan SAGA
Sistem Lebih Baik Dan Mempunya Ciri-Ciri Keselamatan Yang Ditetapkan
Perspektif Proses Dalaman
Pelan Strategi MPSP 2014 - 2018 (PF : Objektif Strategi No.3)
Kerjasama Dengan Pejabat Tanah dan Galian (PTG) dan Pejabat Tanah dan Daerah (PTD)
Penambahan Saluran Bayaran di PTG
Dilaksanakan Pada Jun 2017
Memudahkan Pembayar Cukai Membuat Bayaran, Mengurangkan Kesesakan di Kaunter
Perspektif Pelanggan
Peningkatan Hasil dan Penjimatan Kos MPSP
Semakan Cukai Taksiran Sebelum Proses Pindah Milik oleh PTD
Dilaksanakan Pada Jun 2017
Mengurangkan Tunggakan Cukai Taksiran
Perspektif Pelanggan
Peningkatan Hasil dan Penjimatan Kos MPSP
Kerjasama Dengan Bank atau Syarikat Swasta
Penambahan Saluran Bayaran Melalui Perkhidmatan KIOSK
Dilaksanakan Pada November 2017
Memudahkan Pembayar Cukai Membuat Bayaran, Mengurangkan Kesesakan di Kaunter
Perspektif Pelanggan
Customer Friendly System
Bajet Responsif Gender dan Partisipatori
Data Pecahan Jantina (SDD) Disediakan Oleh Jabatan Pilot Projek dan Dianalisa Untuk Membuat Keputusan
Empat (4) Jabatan Pilot Projek Mempunyai Sekurang - kurangnya Satu (1) SDD. Jabatan terlibat adalah Jabatan Kemasyarakatan, Jabatan Penilaian, Jabatan Kesihatan dan Bahagian Teknologi Maklumat
Memastikan Keperluan Gender Diberikan Perhatian di Peringkat Pembuatan Keputusan
Perspektif Proses Dalaman
GRPB / SDG05
FOKUS 9
KECEKAPAN PROSES KERJA
Memperkasa kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan kerja oleh Jabatan
Kajian semula prosedur dan proses kerja jabatan
Pelaksanaan 'Businesss Process Reengineering' (BPR)
Proses kerja kelulusan Pelan Bangunan
Perspektif Proses Kerja
Perspektif Balance Score Card
Korporat dan Perhubungan Antarabangsa
Pembangunan Pangkalan Data maklumat Jalan dan Parit MPSP
Penentuan penyelenggaraan jalan dan parit di dalam bidang kuasa MPSP
Mewujudkan pangkalan data bagi jalan dan parit
Maklum balas berkaitan jalan dan parit dijawab serta merta
Perspektif Proses Kerja
Perspektif Balance Score Card
Perkongsian amalan baik ke arah bandar hijau
Seberang Perai International Green Cities Forum 2017 (Forum dwi tahunan)
Pelaksanaan International Green Cities Forum 2017 pada bulan September dengan tema 'Go Green Initiatives For Prosperity Life'
Mengoptimakan public spaces untuk kehijauan dan satu (1) hot spot untuk pelaksanaan tahun 2017
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Perspektif Balance Score Card dan Green Project
Meningkatkan Kecekapan Anggota Penguatkuasa
Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan
Latihan Fizikal dan Pertahanan Diri Satu (1) Kali Setahun
Meningkatkan Keyakinan Diri Anggota dan Disiplin Semasa Menjalankan Operasi dan Kerja Lapangan
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Latihan
Direktorat Penguatkuasaan
Kursus Pemantapan Undang - Undang Berkala
Kursus Pemantapan Undang - Undang Berkala dijalankan Satu (1) Kali Setahun
Anggota Yang Menjalankan Tugas Mengetahui Prosedur dan Tindakan Yang diambil Berdasarkan Undang - Undang MPSP
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Latihan
Penambahbaikan Prosedur OSC
Penyediaan Prosedur Pemantauan Pelan Tunai Syarat (PKM / BGN)
Satu (1) Prosedur Pemantauan Pelan Tunai Syarat (PKM / BGN)
Melancarkan proses permohonan, pemantauan dan kelulusan Pelan Pembangunan di MPSP
Perspektif Proses Dalaman
Customer Friendly System
OSC
Penyediaan Prosedur Penerimaan dan Pengedaran Pelan Utiliti / Pelan Utiliti Terperinci
Satu (1) Prosedur Penerimaan dan Pengedaran Pelan Utiliti / Pelan Utiliti Terperinci
Perspektif Proses Dalaman
Customer Friendly System
Penambahbaikan Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa OSC
Pelaksanaan e-OSC Online (Pelan Bangunan) dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC
Semua Permohonan Pelan Bangunan (e-Permohonan)
Melancarkan proses pertimbangan Pelan Bangunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC
Perspektif Proses Dalaman
Customer Friendly System
Pengawalan Binaaan Tanpa Kebenaran
Penambahbaikan terhadap Proses Kelulusan Permit Kecil Buku Panduan
- Pindaan Kecil untuk komersial
- Pindaan kecil untuk kediaman
Proses kelulusan dipercepatkan dalam tempoh segera
Mengurangkan dan pencegahan Binaan Tanpa Kebenaran dan mempercepatkan serta kecekapan proses kerja
1. Perspektif Pelanggan
2. Perspektif Proses Dalaman
BPR (Business Process Re - enginering)
Bangunan
Pelan kesinambungan perkhidmatan ICT
Pembangunan dokumen ICT Business Continuity Plan
Dokumen Siap sebelum bulan oktober 2017
Mempunyai pelan pelaksanaan sekiranya berlaku insiden kegagalan sistem
Perspektif Proses Dalaman
SDG (Sustainable Development Goals)
- Resilient Cities
Teknologi Maklumat
Pelaksanaan latihan simulasi bencana ICT
Pelaksanaan latihan di ibu pejabat MPSP Bandar Perda
Memastikan supaya MPSP bersedia bila berlaku kegagalan pada sistem utama
Perspektif Proses Dalaman
SDG (Sustainable Development Goals)
- Resilient Cities
Melaksanakan audit keselamatan untuk memastikan kelancaran sistem
5 server dilakukan audit keselamatan
Memastikan pelaksanaan tidak terganggu oleh ancaman keselamatan dan kebocoran maklumat
Perspektif Proses Dalaman
SDG (Sustainable Development Goals)
- Resilient Cities
Sistem Kompaun Bersepadu
Kajian pelaksanaan 'integrated compound system'
Dokumentasi pembangunan sistem
Dokumentasi pembangunan sistem
Perspektif Proses Dalaman
Customer Friendly System
Big Data
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Pembangunan sistem kompaun bersepadu
Sistem dapat digunakan oleh pelbagai jabatan
Memudahkan pemantauan kompaun tamat tempoh
Perspektif Proses Dalaman
Customer Friendly System
Big Data
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Pembangunan mobile apps untuk penguatkuasaan
Mobile apps dapat dibangunkan
Memudahkan penguatkuasaan di lapangan
Perspektif Proses Dalaman
IOT
Sistem Permohonan Lesen secara Atas Talian
Pembangunan Sistem Permohonan Lesen secara Atas Talian
Pelaksanaan Permohonan Lesen secara Atas Talian
Pelaksanan Permohonan Lesen secara Atas Talian pada September 2017
Perspektif Pelanggan
Customer Friendly System
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Sistem Dataraya MPSP (Big Data)
Integrasi Data
Integrasi Data Jabatan Pelesenan
- Maklumat Premis Industri
- Maklumat Premis Am
- Maklumat Penjaja
- Maklumat Pasar Malam
Faktor - faktor penyumbangan di dalam penjanaan sisa pepejal
Perspektif Pelanggan
Big Data
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Data Jabatan Perbandaran
- Maklumat pemetaan kakitangan
  - Maklumat Pekerja
  - Maklumat kerja / tugasan
- Jadual kutipan
- GPS Tracking laluan lori
- Maklumat Waste Hauler yang mempunyai permit
- Trash Screen
Perspektif Pelanggan
Big Data
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Data Jabatan Perbendaharaan
- Maklumat Pekerja
- Maklumat Kos Pembelian
- Maklumat Kos Penyelenggaraan
Perspektif Pelanggan
Big Data
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Data Jabatan Perancang Bandar
- Maklumat pembangunan
  - Development Pressure
Perspektif Pelanggan
Big Data
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Data Jabatan Bangunan
- Maklumat CCCC
Perspektif Pelanggan
Big Data
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Data Jabatan Kejuruteraan
- Trash Screenn
Perspektif Pelanggan
Big Data
Pelan Strategi Lima Tahun MPSP 2014 - 2018
Pendidikan dan kesedaran undang - undang
Bengkel pendedahan dan pematuhan undang - undang berkaitan tindakan mahkamah kepada kakitangan MPSP
Satu (1) kali setahun
Pegawai dan kakitangan dapat memahami dokumen - dokumen yang diperlukan bagi tindakan pendakwaan dan dapat memberikan dokumen yang tepat serta lengkap sebelum kes didaftarkan di mahkamah. Perkara ini secara tidak langsung dapat mempercepatkan proses tindakan pendakwaan
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Latihan (Talent Management / Serta Latihan Praktikal)
Undang - Undang
Penyediaan perjanjian yang sistematik
Perjanjian perlu disiapkan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Surat Setuju Terima
Jabatan - jabatan berkaitan perlu menyerahkan draf perjanjian untuk semakan pertama kepada Jabatan Undang-Undang dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh Surat Setuju Terima
Memastikan semua perjanjian dimuktamadkan (dimatikan setem) dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Surat Setuju Terima
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Latihan (Talent Management / Serta Latihan Praktikal)
Mengurangkan vandaslima harta Majlis
Penyelenggaraan minima semasa tempoh peralihan pengambilalihan pengurusan dewan orang ramai baru
Bilangan dewan yang memperolehi CCC ditawarkan kepada pertubuhan setempat
Mengelakkan vendalisma
Perspektif Proses Dalaman
Aduan
Kemasyarakatan
Meningkatkan Imej MPSP
Buletin dwi bahasa
Penerbitan 3 kali setahun
Meningkatkan Imej MPSP
Perspektif Proses Dalaman
Perspektif Balance Score Card
Meningkatkan Imej MPSP
Penyaluran maklumat program dalam Facebook
Muat naik dalam Facebook dalam tempoh 1 hari
Meningkatkan Imej MPSP
Perspektif Proses Dalaman
Perspektif Balance Score Card
Pengeluaran lesen / permit perniagaan
Mempercepatkan proses pengeluaran lesen / permit perniagaan
Semua jenis lesen dan permit perniagaan dikeluarkan dalam tempoh sehari setelah permohonan lengkap diterima
Meningkatkan hasil pendapatan MPSP dan mengurangkan aduan
Perspektif Pelanggan
Local Economic Development
Pelesenan
Memperluas Skop Pengurusan Harta Majlis
Penyediaan kajian pasaran hartanah komersil dan penyediaan kertas kerja cadangan pemilihan hartanah komersil bagi tujuan pelaburan
Kertas Mesyuarat dibentang pada bulan November 2017
Memastikan harta MPSP berdaya maju dan menjana pendapatan
1. Perspektif Kewangan
2. Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
Peningkatan Hasil (Lesen / Penilaian / kewangan / Pengurusan Harta)
Penilaian dan Pengurusan Harta
Meningkatkan kecekapan dan pengetahuan di kalangan kakitangan teknikal
Memberi latihan pemahaman secara berkala terhadap proses kerja, dasar - dasar dan garis panduan perancangan yang baharu
Memberikan latihan kepada kakitangan sebanyak Dua (2) kali setahun
Kakitangan yang terlatih untuk melaksanakan tugas
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
1. Pelan Strategi 5 Tahun MPSP
2. SDG 4
Perancang Bandar
Penyediaan Draf Rancangan Tempatan Seberang Perai 2030 (DRTSP)
Memastikan kajian disediakan dalam tempoh masa yang ditetapkan
Draf Awal RTSP siap disediakan daripada perincian Draf Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang ke 2 dan Pelan Induk Pengangkutan Negeri Pulau Pinang pada Bulan Oktober 2017
Penyediaan DRTSP sebagai panduan Kawalan Pembangunan
Perspektif Pelanggan
1. Pelan Strategi 5 Tahun MPSP
2. SDG 4
Mempercepatkan Proses Kelulusan Pembangunan
Permohonan Kebenaran Merancang (PKM) yang tiada mendapat bantahan daripada lot berjiran akan dibentangkan di dalam Mesyuarat JK OSC dalam tempoh 90 hari
100% daripada PKM yang tidak mendapat bantahan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat JK OSC dalam tempoh 90 hari
Mempercepatkan tempoh kelulusan dengan mematuhi Akta 172
Perspektif Pelanggan
1. SDG 8
2. SDG 11
3. Prosedur ISO Jabatan
Focus Group Discussion on Local Plan
Merancang pembangunan Seberang Perai dari pandangan Jabatan Dalaman MPSP
Satu (1) Sesi Brain storming di peringkat jabatan Dalaman MPSP bagi setiap laporan sebelum laporan tersebut dimuktamatkan oleh JK Teknikal
Untuk mendapatkan maklumbalas yang menyeluruh daripada Jabatan Dalaman MPSP
Perspektif Proses Dalaman
Pelan Strategi 5 Tahun MPSP
Memastikan MPSP Mematuhi Perancangan yang Dirancang
Memastikan MPSP ke arah Audit Sifar (Tidak berteguran)
100% teguran audit dalaman diambil tindakan oleh MPSP dengan berkesan
Memastikan MPSP membudayakan yang betul. (Patuh Peraturan, Undang - Undang dan SOP)
Perspektif Proses Dalaman
Audit Dalaman
Audit Dalaman
Memberi pengiktirafan kepada Jabatan yang telah berjaya mengambil tindakan secara menyeluruh ke atas laporan audit dalaman
Mengeluarkan sijil pengiktirafan yang dinilai mengikut bintang iaitu dari 1 bintang sehingga 5 bintang kepada jabatan setiap kali laporan audit dalaman dikeluarkan
Memastikan MPSP mengamalkan urus tadbir yang cekap dan berkesan serta berintegriti
Perspektif Proses Dalaman
Audit Dalaman
Pemuliharaan Bangunan Warisan
Mewujudkan data waria peringkat Majlis
Inventori Warisan SPU, SPT, SPS dibentang diperingkat Jawatankuasa Perancangan Pembangunan dan Pengindahan. Pada bulan Jun 2017
Daftar warisan disahkan diperingkat Majlis Penuh
Perspektif Proses Dalaman
1. Dialog Bajet 2017
2. SDG 11; Make cities inclusive, safe resilient and sustainable
Unit Pelancongan Dan Warisan
Penyediaan Garispanduan Warisan
Garispanduan diluluskan dalam Majlis Penuh bulan Ogos 2017
Pemuliharaan dan Pemantauan terhadap harta warisan dapat dijalankan
Perspektif Pelanggan
1. Dialog Bajet 2017
2. SDG 11; Make cities inclusive, safe resilient and sustainable
Pemahaman terhadap kaedah pemuliharaan bangunan warisan
Bengkel pemahaman pemuliharaan rumah kedai - Lime and masonry workshop kepada Jabatan Teknikal dan Stakeholder
Pengekalan bangunan warisan di bandar-bandar lama spt Butterworth, Bukit Mertajam, Sungai Bakap
1. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
2. Perspektif Pelanggan
1. Dialog Bajet 2017
2. SDG 11; Make cities inclusive, safe resilient and sustainable
Pemuliharaan 'Mangrove Forest Reserve'
Penyenaraian kawasan Pantai Teluk Air Tawar - Kuala Muda di dalam RAMSAR
Penyenarai di kawasan tersebut
Kawasan tersebut di senaraikan didalam RAMSAR
Perspektif Pelanggan
SDG 11