MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0414083

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

16/10/2014

Tarikh Tutup

:

04/11/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJ I TAULIAHKAN PERALATAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTU P ( CCTV ) SEBANYAK 24 LOKASI YANG MENGGUNAKAN KAE DAH SOLAR (TANPA WAYAR) DI SELURUH SEBERANG PERAI

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG PERKHIDMATAN KOD 221304, 21 0103 DAN 210105 YANG BERKAITAN SAHAJA. LAWATAN TAP AK PADA 21/10/2014 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MP SP, PERDA. WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0414077

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

16/10/2014

Tarikh Tutup

:

04/11/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PEMBA IKAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKA NAN, GERAI MAKAN, PUSAT PENJAJA DAN BANGUNAN DI B AWAH HARTA MAJLIS DI SEBERANG PERAI UTARA BAGI TEM POH SATU (1) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KO NTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNA N INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN MASIH DIBENA RKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. TAKLIMAT PADA 21/10/201 4 DI AUDITORIUM MPSP, JAM 10.30 PAGI. WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0314007

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

17/10/2014

Tarikh Tutup

:

06/11/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
TENDER MEMBEKAL 12 ITEM PERALATAN PEMBERSIHAN KEPA DA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA TAHUN

Keterangan :
TENDER INI DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYS IA DIBAWAH KOD BIDANG 060302 DAN 110301 DAN 020804 DAN 120401 DAN 070102 DAN 070303

No. Tender

:

T1414002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

30/10/2014

Tarikh Tutup

:

19/11/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KUPON M ELETAK KERETA JENIS JAM DAN HARIAN 2015 - 2016

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KUPON M ELETAK KERETA JENIS JAM DAN KUPON HARIAN 2015 - 20 16
TAWARAN TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENT ERIAN KEWANGAN MALAYSIA BAGI KOD BIDANG 221601 ATA U 221602 ATAU 221614 DIBENARKAN MENYERTAI TAWARAN SEPERTI BERIKUT.
SYARIKAT-SYARIKAT HENDAKLAH BE RDAFTAR DENGAN SISTEM EPEROLEHAN KERAJAAN NEGERI P ULAU PINANG DAN TELAH DISAHKAN SIJIL PENDAFTARAN M ELALUI MANA-MANA AGENSI KERAJAAN.
DOKUMEN TAWAR AN YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN K E DALAM SAMPUL SURAT BERMETERI DAN DITULIS DI SEBE LAH ATAS KIRI SAMPUL NO.TAWARAN DAN JENIS KERJA YA NG BERKAITAN SERTA DIMASUKKAN KE DALAM PETI TAWARA N DI KAUNTER BERPUSAT, MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA 14000, BUK IT MERTAJAM SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI.