MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0415081

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/07/2015

Tarikh Tutup

:

03/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PERA I UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG PERKHIDMATAN KOD 221006 YAN G BERKAITAN SAHAJA

No. Tender

:

T0415082

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/07/2015

Tarikh Tutup

:

03/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PERA I TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG PERKHIDMATAN KOD 221006 YAN G BERKAITAN SAHAJA

No. Tender

:

T0415083

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

04/07/2015

Tarikh Tutup

:

03/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PERA I SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG PERKHIDMATAN KOD 221006 YAN G BERKAITAN SAHAJA

No. Sebutharga

:

S0415103

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/07/2015

Tarikh Tutup

:

04/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DEPOH OPERASI PEM BERSIHAN MPSP DI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DAN BE RDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK WAJ IB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. PADA 2 1/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEPOH OPERASI PEMBERSIH AN MPSP, JAWI, SPS.

No. Sebutharga

:

S0415102

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/07/2015

Tarikh Tutup

:

04/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEPOH OPERASI PEMBE RSIHAN DESA DAMAI,SPU

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (L PIPM/CIDB) GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 B ERDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA. LAWATAN TAPAK W AJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. PADA 21/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEPOH DESA DAMAI, SPT .

No. Sebutharga

:

S0415100

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/07/2015

Tarikh Tutup

:

04/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN KERJA-KERJA BER KAITAN DENGANNYA DI KUARTERS RUMAH PAM TAMAN CHAI LENG, SEBERANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENARK AN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL. PADA 21/7/2015 JAM 3. 00 PETANG DI KUARTERS RUMAH PAM TAMAN CHAI LENG, S PT.

No. Sebutharga

:

S0415107

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

15/06/2015

Tarikh Tutup

:

06/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MA KANAN MAK MANDIN, SPU

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI B PENGKHUSUSAN B24 DAN CE21 DAN BER DAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA SERTA MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BAWAH KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 23/7/2015 JAM 2.00 PETANG DI KOMPLEKS MAKANAN MAK MANDIN , SPU. WAJIN HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL S AHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415111

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/07/2015

Tarikh Tutup

:

13/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIKTARAF KEMUDAHAN OKU DI PEJABAT CAW ANGAN MPSP, JALAN BETEK, BUKIT MERTAJAM, SPT

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (L PIPM/CIDB) GRED G1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH. LAWATAN T APAK WAJIB HADI R PENAMA DI DLM SIJIL SAHAJA. PADA 30/7/2015 JAM 11.00 PAGI DI PEJABAT CAWANGAN MPSP , JALAN BETEK, SPT.

No. Sebutharga

:

S0415110

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/07/2015

Tarikh Tutup

:

13/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN DEPO SAM PAH DI TAMAN PUTERI GUNUNG , DEPO SAMPAH TAMAN TAS EK MUTIARA, DEPO SAMPAH TAMAN BUKIT PANCHOR DAN DE PO SAMPAH TAMAN SEMPADAN DI PARLIMEN NIBONG TEBAL (P47) SPS

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI B DAN CE PENGKHUSUSAN B24 DAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI SELATAN SAHAJA SERTA MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAP AK WAJIB HADI R PENAMA DI DLM SIJIL SAHAJA. PADA 3 0/7/2015 JAM 11.00 PAGI DI DEPOH SAMPAH TAMAN TASE K MUTIARA (BERSEKATAN PASAR AWAM TASEK MUTIARA).

No. Sebutharga

:

S0415095

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/07/2015

Tarikh Tutup

:

17/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIKTARAF KEMUDAHAN OKU DI BANGUNAN IB U PEJABAT MPSP BANDAR PERDA, BUKIT MERTAJAM, SPT

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM,CIDB) GRED G1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21DAN BERDAFTAR D I SEBERANG PERAI TENGAH. LAWATAN TAPAK WAJIB HADI R PENAMA DI DLM SIJIL SAHAJA. PADA 3/8/2015JAM 10 .00 PAGI DI IBU PEJABAT MPSP, BANDAR PERDA, SPT.

No. Sebutharga

:

S0415105

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/07/2015

Tarikh Tutup

:

17/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DEPOH OPERASI PEMBERSI HAN MPSP KADUN BAGAN JERMAL (ZON 10 & 11), SEBERA NG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 DAN LES EN PBAPP (SPAN PERMIT (A2) BERDAFTAR DENGAN PBA) D I DAERAH SPU. LAWATAN TAPAK PADA _3/8/2015 JAM 11: 30 PADI DI DEPOH SAMPAH TAMAN CANTEK, LORONG 10, M AK MANDIN, SPU. LAWATAN TAPAK WAJIB HADIR PENAMA D I DLM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415106

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

30/07/2015

Tarikh Tutup

:

19/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN SAMP AH MPSP KADUN BAGAN DALAM, SEBERANG PERAI UTARA.

Keterangan :
DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALA YSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE DAN PE NGKHUSUSAN CE21 DAN LESEN PBAPP (SPAN PERMIT (A2) BERDAFTAR DENGAN PBA) DI DAERAH SPU. LAWATAN TAPAK PADA 5/8/2015 JAM 3.00 PETANG DI DEPOH SAMPAH TAM AN MEWAH, BUTTERWORTH, SPU. LAWATAN TAPAK WAJIB HA DIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415115

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

30/07/2015

Tarikh Tutup

:

19/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MA KANAN TAMAN PAUH INDAH, SPT

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (L PIPM/CIDB) GRED G1, KATEGORI B DAN CE PENGKHUSUS AN B24, CE20 DAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PE RAI TENGAH SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI S EBUTHARGA. LAWATAN TAPAK WAJIB BAGI PENAMA DI DALA M SIJIL SAHAJA. PADA 5/8/2015 JAM 10.00 PAGI DI KO MPLEKS MAKANAN TAMAN PAUH INDAH, SPT.

No. Sebutharga

:

S0415098

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

30/07/2015

Tarikh Tutup

:

19/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN SAMP AH MPSP KADUN SUNGAI PUYU, SEBERANG PERAI UTARA.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 DAN LES EN PBAPP (SPAN PERMIT (A2) BERDAFTAR DENGAN PBA) D I DAERAH SPT. LAWATAN TAPAK PADA 5/8/2015 JAM 10.0 0 PADI DI DEPOH SAMPAH TAMAN SERI PINANG, SUNGGAI PUYU, SPU.

No. Sebutharga

:

S0415097

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

31/07/2015

Tarikh Tutup

:

20/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF PAGAR DALAM KAWASAN KOLAM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KO MPLEKS KOLAM RENANG, SEBERANG JAYA, SEBERANG PERAI TENGAH.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 DI DAER AH SPT. LAWATAN TAPAK PADA 6/8/2015 JAM 10.00 PADI DI KOMPLEKS KOLAM RENANG, SEBERANG JAYA, SPT. LAW ATAN TAPAK WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415104

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

31/07/2015

Tarikh Tutup

:

20/08/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI BANGUNAN IBU PEJABA T MPSP BANDAR PERDA, SEBERANG PERAI TENGAH (FASA 2 ).

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PT. LAWATAN TAPAK PADA 6/8/2015 JAM 10.00 PAGI DI RUANG LOBI KAUNTER PUSAT BANGUNAN IBU PEJABAT MPS P, BANDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. LAWATAN TAPAK WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.