Building Department

Last updated on

Mengikut peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Jalan, Parit dan bangunan 1974 (Akta 133), Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1986 dan dasar-dasar Majlis, jabatan ini bertanggungjawab melaksanakan undang-undang kawalan bangunan-bangunan di dalam kawasan pentadbiran Majlis dan memastikan ia dibina mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Akta dan Undang-undang Kecil di atas.


BAHAGIAN / UNIT

 • Bahagian Kawalan Bangunan

  - Unit Seberang Perai Utara

  - Unit Seberang Perai tengah

  - Unit Seberang Perai Selatan

 

 • Bahagian Pentadbiran

  - Unit Pentadbiran

  - Unit R&D

Fungsi Jabatan Bangunan adalah :

 • Menguatkuasakan kawalan ke atas pembinaan bangunan dan penduduk kepada bangunan-bangunan di Seberang Perai.

 • Menasihati Majlis dalam kawalan perancangan bangunan.

 • Mengawal, memeriksa dan menjalankan siasatan ke atas semua bangunan tambahan dan bangunan yang didirikan tanpa kebenaran.

 • Menasihati lain-lain jabatan di atas perkara-perkara yang berkaitan dengan kegunaan bangunan.

 • Merekabentuk pindaan / bangunan yang dicadangkan untuk didirikan jika ada.