Application Forms - Building Department

Last updated on

Pelan Bangunan (Semua Jenis Pembangunan)
Carta Alir Pelan Bangunan (Semua Jenis)
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur
Borang SKP 1a : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Jenis A & B (Bukan Kediaman)
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang U : Borang Pengesahan Senarai Semak Kemudahan Akses Rekabentuk Sejagat MS1184:2014 UUK 34A, UKBS 1984
Lampiran A - Syarat Pembangunan Jenis Sekim & Berkaitan
Lampiran C - Syarat Pembangunan Kilang
Lampiran D - Syarat Permit Bangunan Sementara
Lampiran E - Syarat - Syarat Permit Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
 
 
Pelan Bangunan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Carta Alir Pelan Bangunan Pindaaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1c : Kelulusan Pelan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan Dan Tambahan
 
 
Pelan Bangunan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)
Carta Alir Pelan Bangunan Rumah Kediaman 3 Unit Ke Bawah
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1b : Kelulusan Pelan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan Dan Tambahan
 
 
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
Carta Alir Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
CCC 1a : Senarai Semakan CCC - Borang  B (Notis Memulakan Kerja Bangunan)
 
 
Pelan Bangunan Untuk Pembahagian Fasa
SKP 1e : Senarai Semak Permohonan Pindahan Pelan Bangunan Yang Telah Diluluskan Untuk Pembahagian Fasa - CCC
 
 
Pemasangan Tandas
Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman Bangunan
Jadual Perkiraan Bayaran Pelan Pemasangan Tandas
Syarat - Syarat Pelan Sanitari Dalaman
 
 
Pelan Struktur Bangunan
Senarai Semak Permohonan Pelan Struktur Bangunan
 
 
Pemeriksaan Bangunan Berkala
Borang 2 : Butir - Butir Jurutera Profesional
Borang 3 : Sijil Pemeriksaan Visual
Borang 4 : Sijil Pemeriksaan Struktur
Borang 5 : Sijil Penyata Kerja Pembaikan
Borang Laporan Pemeriksaan Tapak
Contoh Senarai Kandungan : Laporan Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala
 
 
Pelan Buku Panduan (Pindaan Kecil Rumah Kediaman Taman Perumahan)
Garis Panduan Permohonan Buku Panduan (Pindaan dan Tambahan Kecil Rumah Kediaman Di Taman Perumahan)
Jenis Bangunan / Jenis Pindaan Mengikut Kategori Bangunan
Carta Alir Permohonan
BP1 : Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
Garis Panduan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
Carta Alir Permohonan
Borang Semakan Kelayakan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
KPS 4 : Borang Kelulusan
KPS 5 : Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan
KPS 6 : Borang Cagaran Dan Perakuan Siap Kerja
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Permit Sementara Premis Perniagaan Berskala Kecil
Garis Panduan Permit Perniagaan Berskala Kecil
Senarai Jenis Perniagaan Berskala Kecil
Senarai Jenis Perniagaan Berisiko
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Borang Permohanan Pembaharuan Permit
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual
Garis Panduan Permit Sementara Mencuci Kenderaan Secara Manual
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
PCK - PPS : Borang Permohonan Pembaharuan Permit
PCK-08 : Borang Tuntutan Bayaran Balik Wang Cagaran Dan Siap Kerja
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
Garis Panduan Permit Sementara Mencuci Kenderaan Secara Manual
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Permit Sementara Kanopi
Syarat Pemohonan Permit Sementara Kanopi
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Permit Membaiki Bangunan
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Bangunan Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Lampiran A : Aku Janji
 
 
Permit Pembinaan Bagi Kawasan Seberang Perai
Manual DCP Seberang Perai : Manual Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Bagi Kawasan Seberang Perai.