Borang Permohonan - Jabatan Bangunan

Tarikh kemaskini pada

Permohonan Kelulusan Untuk Permit Sementara Penginapan Pekerja Bagi Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
Infografik
Lampiran A : Garis Panduan Perancangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara Di Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
Lampiran B : Garis Panduan Bangunan Perniagaan Sediada Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara Di Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
Lampiran C : Garis Panduan Permit Sementara Rumah Pekerja (Rumah Kongsi) Dan Kemudahan Pekerja Di Luar Tapak Pembinaan Bagi Kawasan Perindustrian Di Bawah Seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
 
Kategori 1 : Bangunan Perniagaan (Tanpa Pindaan Dalaman) :
  Borang PPD1 : Borang Permohonan Kelulusan
  Borang PPD1A : Borang Permohanan Pembaharuan Kelulusan Bagi Permohonan Penginapan Sementara Pekerja Bagi Premis (Bangunan) Perniagaan Yang Tidak Melibatkan Pindaan Dalaman Kepada Premis Sediada
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G : Syarat - Syarat Teknikal
 
Pelan Lantai : Contoh Agihan Ruang Dalaman Bagi Permohonan Kategori 1
 
Kategori 2 : Bangunan Perniagaan (Terlibat dengan Pindaan Dalaman) :
  Borang PPTS : Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Pindaan Kecil Dalaman Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Perniagaan)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G : Syarat - Syarat Teknikal
 
Kategori 3 : Bangunan Industri (Kabin / Kontena / Struktur Mudah Alih) Halaman Industri Sediada :
  Borang PPSI / PPSI (TG) : Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Industri)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G : Syarat - Syarat Teknikal
 
Kategori 4 : Bangunnan Industri (Tukarguna Bangunan Industri Sediada Kepada Penginapan Pekerja) :
  Borang PPSI / PPSI (TG) : Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Industri)
  Borang OSC / PTG / PP : Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Lampiran G : Syarat - Syarat Teknikal
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
 
Kategori 5 : Permit Sementara Rumah Kongsi :
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang SKP 1 : Borang Semakan Permohonan Pelan Bangunan
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G : Syarat - Syarat Teknikal
 
Kategori 6 : Permit sementara Rumah Kongsi di Luar Tapak Pembinaan bagi kawasan Perindustrian di bawah seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) :
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PPDC : Senarai Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Rumah Pekerja (Rumah Kongsi) Dan Kemudahan Pekerja Di Luar Tapak Pembinaan Bagi Kawasan Perindustrian Di Bawah Seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G : Syarat - Syarat Teknikal
 
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Pembelian Dokumen / Pelan Bangunan Dan Semakan
Borang Semakan Mendapatkan Salinan Dokumen (Dokumen / Pelan - Pelan)
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Pelan Bangunan (Semua Jenis Pembangunan)
Carta Alir Pelan Bangunan (Semua Jenis)
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SKP 1 : Borang Semakan Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 1a : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Jenis A & B (Bukan Kediaman)
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang U : Borang Pengesahan Senarai Semak Kemudahan Akses Rekabentuk Sejagat MS1184:2014 UUK 34A, UKBS 1984
Lampiran A - Syarat Pembangunan Jenis Sekim & Berkaitan
Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
Jadual 1 : Senarai Semak Audit Aksesibiliti Berdasarkan Reka Bentuk Sejagat (PAAG) - Pemohon
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)
 
 
Pelan Bangunan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Carta Alir Pelan Bangunan Pindaaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SKP 1 : Borang Semakan Permohonan Pelan Bangunan
SKP 1c : Kelulusan Pelan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan Dan Tambahan
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)
 
 
Pelan Bangunan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)
Carta Alir Pelan Bangunan Rumah Kediaman 3 Unit Ke Bawah
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1b : Kelulusan Pelan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan Dan Tambahan
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)
 
 
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
Carta Alir Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
CCC 1a : Senarai Semakan CCC - Borang  B (Notis Memulakan Kerja Bangunan)
 
 
Pelan Bangunan Untuk Pembahagian Fasa
SKP 1e : Senarai Semak Permohonan Pindahan Pelan Bangunan Yang Telah Diluluskan Untuk Pembahagian Fasa - CCC
 
 
Pemasangan Tandas
Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman Bangunan
Syarat - Syarat Pelan Sanitari Dalaman
 
 
Pelan Struktur Bangunan
Senarai Semak Permohonan Pelan Struktur Bangunan
 
 
Pemeriksaan Bangunan Berkala
Borang 2 : Butir - Butir Jurutera Profesional
Borang 3 : Sijil Pemeriksaan Visual
Borang 4 : Sijil Pemeriksaan Struktur
Borang 5 : Sijil Penyata Kerja Pembaikan
Borang Laporan Pemeriksaan Tapak
Contoh Senarai Kandungan : Laporan Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala
Pemeriksaan Bangunan Berkala (Keseluruhan)
Maklumat Pemeriksaan Secara Berkala Bangunan
 
 
Pelan Buku Panduan (Pindaan Kecil Rumah Kediaman Taman Perumahan)
Garis Panduan Permohonan Buku Panduan (Pindaan dan Tambahan Kecil Rumah Kediaman Di Taman Perumahan)
Jenis Bangunan / Jenis Pindaan Mengikut Kategori Bangunan
Carta Alir Permohonan
BP1 : Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Pelan Buku Panduan (Keseluruhan)
Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)
Maklumat Buku Panduan
 
 
Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
Garis Panduan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
Carta Alir Permohonan
KPS 1 : Borang Semakan Kelayakan
KPS 2 : Borang Permohonan / Akuan Sumpah
Panduan Mengisi Borang
KPS 4 : Borang Kelulusan
KPS 5 : Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan
KPS 6 : Borang Cagaran Dan Perakuan Siap Kerja
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Jenis - Jenis Pelan Setara
Borang Permohonan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP (Keseluruhan)
Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)
 
 
Permit Sementara Premis Perniagaan Berskala Kecil
Garis Panduan Permit Perniagaan Berskala Kecil
Senarai Jenis Perniagaan Berskala Kecil
Senarai Jenis Perniagaan Berisiko
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Borang Permohonan Pembaharuan Permit Sementara Bangunan Perniagaan Berskala Kecil / Program Sejahtera Peniaga
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Bangunan Perniagaan Berskala Kecil (Keseluruhan)
Lampiran FC : Program Sejahtera Peniaga
Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)
 
 
Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual
Garis Panduan Permit Sementara Mencuci Kenderaan Secara Manual
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
PCK - PPS : Borang Permohonan Pembaharuan Permit
PCK-08 : Borang Tuntutan Bayaran Balik Wang Cagaran Dan Siap Kerja
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual (Keseluruhan)
Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)
 
 
Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
Garis Panduan Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas (Keseluruhan)
 
 
Permit Sementara Kanopi
Syarat Pemohonan Permit Sementara Kanopi
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Sementara Kanopi (Keseluruhan)
Senarai Semak Permohonan / Pengesahan Binaan Telah selesai Dan Pemgembalian Wangan Cagaran Kanopi
Senarai Semak Bayaran Pengembalian Wang Cagaran Petak Letak Kereta
 
 
Permit Membaiki Bangunan
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Membaiki Bangunan (Keseluruhan)
 
 
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Bangunan Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Lampiran A : Aku Janji
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan (Keseluruhan)
 
 
Permohonan Permit Bangunan Sementara Bagi Bangunan Terminal Kenderaan Berat / Depo Lori Sedia Ada Di Atas Tanah Yang Dizonkan Sebagai Jelapang Padi Untuk Tempoh Dua (2) Tahun Sehingga 31 Disember 2022
Garis Panduan Dan Borang Permohonan Permit Bangunan Sementara Bagi Bangunan Terminal Kenderaan Berat / Depo Lori Sedia Ada Di Atas Tanah Yang Dizonkan Sebagai Jelapang Padi Untuk Tempoh Dua (2) Tahun Sehingga 31 Disember 2022