Wawasan

Tarikh kemaskini pada

  

VISI

Seberang Perai Resilient, Inklusif, Hijau, Kompetitif dan Bandar Pintar Dipacu oleh Teknologi

MISI

Menyediakan perkhidmatan perbandaran, perancangan pembangunan dan infrastruktur yang cekap, berkesan dan responsif kepada kehendak komuniti Seberang Perai

MOTO

Seberang Perai Aspirasi Bandar Masa Hadapan

PRINSIP PANDUAN

Seberang Perai Bandar Untuk Semua

PENEKANAN KEPADA


arrw01_10a Improve governance and inclusiveness
arrw01_10a Accessibility and mobility
arrw01_10a No one should be excluded
arrw01_10a Gender responsive and participatory budgeting
arrw01_10a Universal Design

DASAR SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI MBSP

SISTEM PENGURUSAN KUALITI – ISO 9001 : 2008 (QMS)

MBSP Komited Untuk Mempertingkatkan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti Secara Berterusan Melalui Perkhidmatan Yang Cemerlang Kepada Pelanggan.

SISTEM PENGURUSAN ALAM ALAM SEKITAR - ISO 14001 : 2004 (EMS)

MBSP Komited Untuk Mengawal Pembangunan Dan Mencegah Pencemaran Mengikut Undang-Undang Dan Keperluan-Keperluan Lain Dan Menambahbaik Program Alam Sekitar Secara Berterusan.

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN – OHSAS 18001 : 2007 (OSHMS)

MBSP Komited Untuk :-

a) Menyediakan serta memastikan persekitaran kerja, kemudahan, peralatan dan sistem kerja yang selamat dan sihat kepada semua pekerja, kontraktor, pelanggan, pelawat dan pihak yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti MBSP.

b) Mematuhi setakat yang praktik semua peruntukan perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa, tata amalan industri, piawai dan keperluan lain yang releven serta menambahbaik secara berterusan keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di MBSP.

SISTEM PENGURUSAN TENAGA - ISO 50001:2011 (EnMS)

MBSP komited untuk melaksanakan kecekapan penggunaan tenaga melalui penambahbaikan yang berterusan dengan kaedah-kaedah seperti berikut :-

a)Meningkatkan prestasi tenaga secara berterusan dengan mewujudkan dan melaksanakan sistem pengurusan tenaga yang berkesan.

b)Menyokong perolehan produk dan perkhidmatan cekap tenaga serta reka bentuk untuk peningkatan prestasi tenaga.

c)Memastikan pematuhan kepada keperluan undang-undang yang digunapakai dan keperluan lain yang berkaitan dengan kegunaan, penggunaan dan kecekapan tenaga.

d)Memastikan maklumat dan sumber – sumber yang berkaitan adalah mencukupi bagi mencapai objektif dan sasaran.

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ISO 27001:2013

MBSP komited untuk menjamin dan mempertingkatkan keselamatan maklumat mengikut peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan kerahsiaan (Confidentiality - C), Ketepatan dan Kelengkapan Maklumat ( Integrity - I) Dan Ketersediaan Maklumat ( Availability - A) Bagi Menjaga Kepentingan Kakitangan Dan Stakeholders.

DASAR INOVASI

MBSP komited untuk menghasilkan inovasi melalui cetusan idea-idea kreatif bagi menambahbaik dan meningkatkan kecekapan serta keberkesanan pemberian perkhidmatan kepada pelanggan.